تماس با ما تماس با ما

تماس با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد


آدرس پستی:
ایران، استان سيستان و بلوچستان، چابهار، بلوار دانشگاه، دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار

کدپستی:56499-99717

تلفن:31272021--054 و 054-31272123 الی 5

پست الکترونیک کتابخانه مرکزی :lib@cmu.ac.ir