نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

آیا از نحوه برخورد کارکنان کتابخانه رضایت دارید؟

% رای
0% 0 a. بد
0% 0 b. متوسط
0% 0 c. خوب
100% 1
d. عالی

کل آرا : 1

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

منابع کتابخانه را از لحاظ به روز بودن چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا : 0