اخبار اخبار

«بازگشت

آئین نامه اجرایی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

آئین نامه جدید اجرایی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تدوین شد.جهت دسترسی می  توانیدبه بخش معرفی کتابخانه موجود در سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

نظر
لینک مطلب :