کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍واد زائ‍د
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍لاک‍ی‌، ج‍ان‌
ب‍ول‍دن‌، ج‍ورج‌
ب‍وی‍دل‌، ت‍ام‌
ت‍ودارو، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۲-
راس‌، روت‌ آن‌
س‍ی‍ک‍ل‍ن‍ت‌، ج‍ی‍م‍ز
ش‍ول‍ت‍س‌، ک‍ارل‌ آدول‍ف‌
ف‍اس‍ت‌، ه‍وارد م‍ل‍وی‍ن‌،۱۹۱۴-
م‍اه‍اج‍ان‌، ک‍ای‍لاش‌ چ‍ان‍در
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍وس‍وی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، ی‍گ‍ان‍ه‌، ۱۳۳۸-
ن‍ورث‌، ک‍لاوس‌
ه‍ری‍س‍ون‌، رزم‍ری‌
پ‍روک‍وپ‍ن‍ک‍و، ج‍وزف‌
چ‍ان‍دراش‍ک‍ار
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ک‍زازی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۳۶-
گ‍لاس‍ل‌، ف‍ری‍دری‍ش‌، ۱۹۴۱-
 
ناشر:
آت‍رپ‍ات‌ ک‍ت‍اب‌
ب‍ازت‍اب‌: م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
ب‍ص‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
زری‍ن‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: ک‍ان‍ون‌ ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ب‍ص‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ؛  اصفهان آترپات کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی در جهان سوم
تودارو، مایکل ، ۱۹۴۲- ؛  تهران بازتاب : موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌ت۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی :برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ، محمدرضا ؛  [تهران ] مرکز خدمات فرهنگی سالکان : کانون کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کنترل کیفیت فراگیر( نگرشی کاربردی )
کزازی ، ابوالفضل ، ۱۳۳۶- ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ک۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرزند نیل
فاست ، هوارد ملوین ،۱۹۱۴- ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۲۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سودبری از ضایعات :راهنمای تقلیل ضایعات
یزد نشر بصیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۸۹۷‬,‭‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فنون مهندسی صنایع ( طراحی - اجرای سیستم - ارزیابی نتایج :)آشنایی با مهندسی صنایع )EI( ...
نورث ، کلاوس ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۱۰.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت جامع ( هدف گذاری - سازماندهی - طراحی فرآیند تولید :)آشنایی با مفهوم کیفیت ...
بویدل ، تام ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۹.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نیروی انسانی ( توسعه منابع انسانی :)ارتقای بهره وری از...
هریسون ، رزمری ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳‬,‭ج‌.۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نیروی کار( انگیزش بهره وری و تسهیم دستاوردها :)تعریف ، خصوصیات اصلی ...
راس ، روت آن ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۱۴.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات ( :جمع آوری - پردازش - پیشگیری از اغتشاش اطلاعاتی )
بلاکی ، جان ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۲۲.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روابط صنعتی و مشارکت برای بهبود بهره وری ...
چاندراشکار ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۱۵.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوآوری و فن آوری های جدید( توسعه محصول - بهبود فرآیند تولید - روابط سازمانی )...
تهران بصیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۱۶. ‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از برنامه مدولار مدیریت بهره وری و کیفیت پیشگفتار، مقدمه و راهنما
پروکوپنکو، جوزف ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳،۱.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات تجاری بین المللی جنبه های میان فرهنگی و روشهای موفقیت آمیز رو به شدن با آنها
سیکلنت ، جیمز ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵/۴‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( رشته مدیریت و حسابداری )
موسوی جهرمی ، یگانه ، ۱۳۳۸- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت انرژی ( استفاده کارآمد از انرژی ...)
ماهاجان ، کایلاش چاندر ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۲۰.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عوامل بهره وری کیفیت ...
بولدن ، جورج ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۳.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییر سازمانی ( پیش بینی - برنامه ریزی - استراتژی توسعه ...)
گلاسل ، فریدریش ، ۱۹۴۱- ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۸.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی برنامه بهبود بهره وری در یک شرکت ...
شولتس ، کارل آدولف ؛  تهران بصیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌م۳، ۵.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9