کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ات‍ب‍ز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ق‍رن‌۷
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌ -- .م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ق‍رن‌۷ق‌.
ع‍رف‍ان‌ --س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍اش‍ی‍ن‍آلات‌ ب‍رق‍ی‌-م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍اوغ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍رح‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ ووی‍رای‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌ ک‍ت‍اب‌(طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌(م‍دارم‍ن‍طق‍ی‌))ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وری‍س‌ م‍ان‍وم‍ی‌ ب‍اش‍د.
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌، ۱۹۰۹-
اس‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ش‍اپ‍ن‌ ،ژان‌
ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۹۵۳- ۱۰۳۰ ق‌
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸
ع‍طار، ش‍ی‍خ‌ ف‍ری‍دال‍دی‍ن‌
ف‍رح‌ زاد، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴-
م‍ظف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌ ن‍وری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ول‍وی‌،ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲۶۰۴ق‌.
ن‍ج‍وم‍ی‌ ، ف‍رش‍اد
ن‍ووی‌،ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ش‍رف‌
وی‍ل‍س‍ون‌ ، آرن‍ول‍د
چ‍اپ‍م‍ن‌،اس‍ت‍ی‍ون‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ج‍م‍ه‍وری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍راب‌ ن‍ی‍ل‍وف‍ر:ص‍وم‍ع‍ه‌
س‍پ‍اه‍ان‌
ش‍ه‍رآش‍وب‌
ف‍ردوس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍وآور
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ راه‌ و ت‍راب‍ری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اسناد خلیج فارس
دفترمطالعات سیاسی وبین المللی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۱‬,‭‌گ۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای حمل و نقل
محمودی ، علی ، ۱۳۲۴- ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۲۳‬,‭‌م۳‌ج۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور لایل ، ۱۹۰۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کشکول شیخ بهائی
شیخ بهائی ، محمدبن حسن ، ۹۵۳- ۱۰۳۰ ق ؛  تهران کتابخانه اسلامیه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭AC‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۹‌ک۵۰۴۱‬,‭۱۳۶۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ،ژان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش ۲‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات در ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص۷‌ت۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاض الصالحین ،فارسی - عربی
نووی ،یحیی بن شرف ؛  سنندج انتشارات کردستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۲۳/۶‬,‭‌ن۹ر۹۰۴‬,‭۱۳۸۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل ماشین های الکتریکی
چاپمن ،استیون ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲۲۳۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مقدماتی نرم افزار محاسباتی EFAS & SBATE
نجومی ، فرشاد ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ن۳آ۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
متمم طراحی دیجیتال حل کلیه مسایل کتاب (۱۲فصل /به اهتمام گروه علمی سپاهان )
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۸۶‬,‭۱۳۸۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی مولاناجلال الدین محمدبلخی رومی (مولوی )براساس نسخه رینولدنیکلسون .
مولوی ،جلال الدین محمدبن محمد،۶۷۲۶۰۴ق . ؛  تهران سراب نیلوفر:صومعه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۹۸‬,‭‌م۸۴۹‌م۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
بهنیا، کامبیز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تذکره الاولیاء
عطار، شیخ فریدالدین ؛  تهران جمهوری   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۸‬,‭‌ع۶‌ت۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلیج فارس ..
ویلسون ، آرنولد ؛  ایران انتشارات علمی فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭و۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قاره جنوبگان در حقوق بین المللی و جامعه جهانی
ملک محمدی نوری ، حمیدرضا ؛  ایران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۴۳۲‬,‭‌م۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ترابری و نگهداری کالا
فرح زاد، علی ؛  خرمشهر وزارت راه و ترابری   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۵۸۷‬,‭‌ف۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
امارات خلیج فارس
مظفری ، مهدی ؛  ایران انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭‌ف‍لا۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه سازه های دریایی و بندر سازی ایران
ایران وزارت راه و ترابری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۸۰‬,‭‌ت۲۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای حمل و نقل
محمودی ، علی ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۲۳‬,‭‌م۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خلیج فارس از دیدگاه آمار و ارقام
اسدی ، بیژن ؛  ایران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭‌ف‍لا۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9