کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
لوح فشرده فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
LONGMAN Advanced
Listening
Longman Writing Assistant
Oxford advanced learners Dictionary
speaking
 
پدیدآور:
پ‍ان‍ا
 
ناشر:
Kerry O `sullivan and steven Thurlow
Peter May
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ره‍ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
IELTS Academic
تهران
شماره راهنما: ۱ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع lareneG STLEI
پانا ؛  تهران
شماره راهنما: ۲ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
Prepare for IELTS : practice listening tests
شماره راهنما: ۳ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
IELTS Practice Tests
Peter May   ، ۲۰۰۴
شماره راهنما: ۴ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
Focusing on IELTS speaking & listening
تهران ۲۰۰۴
شماره راهنما: ۵ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
Focusing on IELTS listening
تهران Kerry O `sullivan and steven Thurlow   ، ۲۰۰۲
شماره راهنما: ۶ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
IELTS speaking-listening-writing-reading
تهران ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۷ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
Cambridge IELTS
شماره راهنما: ۸ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
ILETS speaking tests
شماره راهنما: ۹ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
Instant IELTS
شماره راهنما: ۱۰ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
LONGMAN Advanced
مقابل دانشگاه تهران انتشارات رهنما   ،
شماره راهنما: ۱۱ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
LONGMAN Dictionaryof Contemporary English
شماره راهنما: ۱۲ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
LONGMAN Dictionary
شماره راهنما: ۱۳ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
Collins COBUILD Dictionary-Grammer-Usage
شماره راهنما: ۱۴ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
English Language Learningas a fun for Children 1- for Ages 5 to 8
شماره راهنما: ۱۵ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
English Language Learningas a fun for Children 2 - for Ages 8 to 11
شماره راهنما: ۱۶ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
LONGMAN Language Activator
شماره راهنما: ۱۷ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
Oxford Dictionary
شماره راهنما: ۱۸ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
Global Dictionary / 10 language
شماره راهنما: ۱۹ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
News and Media Software
شماره راهنما: ۲۰ز
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9