کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍دول‌
ج‍دول‌،ن‍م‍ودار
ن‍م‍ودار
 
پدیدآور:
اف‍روزه‌ راد، ه‍ادی‌
ای‍س‍ت‍گ‍ل‍دی‌ ،ک‍ری‍م‌
ب‍رب‍ری‌ ،زه‍را
ب‍ی‍دخ‍وری‌ ،ف‍اطم‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌،ک‍ری‍م‌
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍د رض‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ح‍دادی‌ ،م‍ری‍م‌
خ‍داب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ولائ‍ی‌،ع‍ف‍را
خ‍واره‌ ،ع‍ب‍دال‍م‍ال‍ک‌
رن‍ج‍ب‍رف‍رد،ام‍ی‍ن‌
زم‍ان‍ی‌ ،اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍ه‍رک‍ی‌ ،م‍ح‍م‍دن‍وی‍د
ع‍س‍ک‍ری‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌،م‍ه‍دی‍ه‌
ع‍ش‍ق‍ی‌ ،زک‍ی‍ه‌
ل‍ک‍زای‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍م‍دزاده‌،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ن‍ام‍ج‍و،م‍رض‍ی‍ه‌
ن‍ص‍ی‍ری‌ ،ح‍ام‍د
ک‍اظم‍ی‌ ،ق‍ادر
ک‍وه‍ک‍ن‌ ،رم‍ض‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان سیستان وبلوچستان
نامجو،مرضیه ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۷۸-۸۱
شماره راهنما: ۵پ‍
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل گمرک خرمشهر با در نظر گرفتن دو بخش اداری و عملیاتی
خدابخشی کولائی ،عفرا ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
امکان سنجی افزایش ترانزیت کالای آسیای مرکزی و قفقاز از مبدا بندر امام خمینی ( ره ) در مقایسه با بندر شهید رجایی
جعفری ،کریم ؛  دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر DIE بر بارنامه های دریایی
محمدزاده ،مجتبی ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۱
شماره راهنما: ۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی ( ۱۹۶۹CLC(وکنوانسیون بین المللی صندوق جبران خسارت ( ۱۹۷۱DNUF(واهمیت آن از نقطه نظر ایران
عسکری بیابانی ،مهدیه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش گروهی از مدیران سطوح عالی واجرائی موسسات تولیدی شهرستان یزد در رابطه با روش تصمیم گیری گروهی وتصمیم گیری فردی
حاجی محمد رضایی ،محمد مهدی ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الگوی جدیدتوسعه دربخش شیلات
افروزه راد، هادی ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش کارکنان واثرآن بر بازدهی
بیدخوری ،فاطمه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش آموزش در افزایش بهره وری کارکنان سازمان
کوهکن ،رمضان ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی بین کارکردهای مدیریت در اسلام و سایر مکاتب
ایستگلدی ،کریم ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
نواندیشی در آموزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر
کاظمی ،قادر ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش وتاثیرکدSPSIدر صنعت حمل ونقل دریایی ایران
زمانی ،احسان الله ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
شیوه انجام کار در شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران - شعبه چابهار
رنجبرفرد،امین ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۷-۸۰
شماره راهنما: ۱۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ارزشهای دینی بر ابعادمختلف مدیریت علمی با تاکید بر قرآن ونهج البلاغه
نصیری ،حامد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۱۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
کار آیی بازاررسانی انگور در استان سیستان وبلوچستان وراههای بهبودآن
حدادی ،مریم ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۱۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل رغبت مصرف کننده به کالاهای چینی وتاثیر آن براهداف منطقه آزاد چابهاروارائه راهکاری مناسب برای آن
بربری ،زهرا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اث کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان
خواره ،عبدالمالک ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جایگاه کنفرانسها در حمل ونقل لاینر
شهرکی ،محمدنوید ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۱۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
آشنایی با سیستم حمل ونقل وبرنامه ریزی در حمل ونقل
عشقی ،زکیه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد ونقش گمرک در اقتصاد کشور
لکزایی ،محمدرضا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۲۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9