کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
اق‍ت‍ص‍اد -- ت‍اری‍خ‌
ان‍دل‍س‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍ن‍دره‍ای‌ م‍اه‍ی‍گ‍ی‍ری‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
خ‍ری‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- طراح‍ی‌
م‍اه‍ی‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
آل‌ع‍ل‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
اخ‍لاق‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۶-
اورع‍ی‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۶-
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ب‍ل‍گ‍واد، ه‍ارال‍د، ۱۸۸۶-
ب‍ی‍ات‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۶-
ت‍ی‍خ‍ان‍وف‌، آن‍دری‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۹۰۶-
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۸۷۸-
خ‍واج‍ه‌ن‍وری‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌، ۱۲۹۴-
س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا، ۱۳۳۵-
ش‍اک‍ری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۱-
ص‍درالاش‍راف‍ی‌، م‍ه‍ری‍ار، ۱۳۱۷-
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
ف‍اخ‍ر، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۲-
ق‍اض‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۱۰- ۱۳۷۷
ق‍دی‍ری‌ اص‍ل‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۰۶-
ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۸-
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د م‍رک‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ ب‍ن‍ادر ص‍ی‍ادی‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی
شاکری ، محمود، ۱۳۲۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۱‬,‭‌ش۲‌م۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت حسابداری و بازاریابی
صدرالاشرافی ، مهریار، ۱۳۱۷- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ک۵‌ص۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین ( انتقال نیرو :)یاتاقان غلتشی ، یاتاقان لغزشی ، کلاچ و ترمز، تسمه
اخلاقی ، مهدی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ف‍لا۳ط۴۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسلام در غرب :تاریخ اسلام در اروپای غربی
آل علی ، نورالدین ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DP‬,‭۱۰۳‬,‭آ۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اندر کنش سازه های آبی و فرسایش
بیات ، حبیب الله ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۸۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیر اندیشه اقتصادی
قدیری اصلی ، باقر، ۱۳۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۵‬,‭‌ق۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تدارکات ( سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع )
کاظمی ، بابک ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۹/۵‬,‭‌ک۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی نیروی انسانی
سیدجوادین ، رضا، ۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۸۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
قاضی ، ابوالفضل ، ۱۳۱۰- ۱۳۷۷ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌ق۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ( مقدماتی )مروری بر اصول و مبانی مدیریت
ونوس ، داور، ۱۳۲۶ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴و۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق [ ]II] ۲]
اورعی ، هاشم ، ۱۳۳۶- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی
تیموشنکو، استیون ، ۱۸۷۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۳۵۱‬,‭‌ت۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای بتن مسلح بر مبنای آئین نامه بتن ایران ( آبا)
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک :نکات درسی - مسائل حل شده
فاخر، علی ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران ، دانشکده فنی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق
خواجه نوری ، عباسقلی ، ۱۲۹۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل
تیخانوف ، آندری نیکالایویچ ، ۱۹۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ت۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک برداری
نیکخواه بهرامی ، منصور، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۴۵‬,‭‌ن۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ماهیان خلیج فارس
بلگواد، هارالد، ۱۸۸۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۲۲/۳۲‬,‭‌ب۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی بنادر صیادی
انجمن ملی بنادر صیادی ژاپن ؛  تهران شرکت سهامی شیلات ایران ، معاونت عمران بنادر صیادی : جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه تهران ، انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۳۷۳‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9