کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍م‍ه‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ و زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
غ‍رب‌زدگ‍ی‌
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دری‍ای‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ائ‍ی‌
ه‍ن‍ر و دی‍ن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍ه‍ا گ‍وی‍ا -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ورزش‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ای‍ی‌
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۵۰- ۵۰۵ ق‌
ژی‍م‍ن‍اس‍ت‍ی‍ک‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
ورزش‌ -- چ‍ی‍ن‌
آرت‍روز -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ دری‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
ش‍ی‌ور، لاری‌
ص‍ادق‍ی‌ ن‍ش‍اط، ام‍ی‍ر
ق‍ن‍ب‍ری‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
آق‍اپ‍ور، م‍ه‍دی‌
زارج‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍اه‌ب‍ی‌ب‍ی‌
ت‍اک‍ر
خ‍داداد، اح‍م‍د
ف‍وگ‍م‍ان‌، روب‍رت‌
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)، ۱۳۲۴-
ق‍ادری‌، ح‍ات‍م‌
م‍رک‍ی‍ن‌، گ‍ی‍ب‌
ت‍ی‍ل‍ور
داوری‌، رض‍ا، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا): ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌
ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ام‍ور زن‍ان‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ف‍دراس‍ی‍ون‌ ژی‍م‍ن‍اس‍ت‍ی‍ک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. س‍ت‍اد ت‍دوی‍ن‌ ن‍ظام‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌. ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ام‍ور آم‍وزش‌
ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما( وضع کنونی تفکر در ایران )
داوری ، رضا، ۱۳۱۲- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۴۱‬,‭د ۲‌ش۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول عمومی آمادگی جسمانی
خداداد، احمد ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژیمناستیک :آموزش نوین حرکات زمینی
زارج خلیلی ، ماه بی بی ؛  تهران فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۶۱‬,‭ز۲ژ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی تحلیلی در جامعه شناسی ورزشی
آقاپور، مهدی ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶‬,‭آ۷‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستمایه ای از دیار دیگران ، تجربه ای برای یاران
[تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۶۵۱‬,‭د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بیمه دریایی
صادقی نشاط، امیر ؛  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، موسسه آموزشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۹۶۵‬,‭‌ص۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قوانین بارنامه دریایی
تهران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۱۵۰‬,‭‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق حمل و نقل دریائی
[تهران ] کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، موسسه آموزشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۱۹۰‬,‭‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزشی
شی ور، لاری ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌ش۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با اصول مهندسی دریائی ( کشتی )
تیلور ؛  [تهران ] کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، امور آموزش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭VM‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۹آ۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل موضوعی و نمایه سازی :مبانی نظری و توصیه های عملی
فوگمان ، روبرت ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ف۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان کتابهای گویای ایران
تعاونی ، شیرین ( خالقی )، ۱۳۲۴- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌ن۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طب ورزش
مرکین ، گیب ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت امور فرهنگی و آموزشی ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۱۰‬,‭‌م۴ط۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خود درمانی در آرتروز و برخی آسیبها
تاکر ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۱‬,‭آ۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زن و رسانه ها( مجموعه مقالات سمینار و رسانه ها)
سمینار زن و رسانه ها( نخستین :۱۳۷۳ : تهران ) ؛  تهران ریاست جمهوری ، دفتر امور زنان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۴/۵‬,‭ز۹۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا( کوبا :۲۱ - ۲۷ اوت ۱۹۹۴)
اجلاس سالانه ایفلا( شصتمین :۱۹۹۴ : هاوانا) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه سیاسی غزالی
قادری ، حاتم ؛  تهران وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۷/۵۴‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راز و رمز هنر دینی :مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی هنر دینی تهران ، آبان ۱۳۷۴
کنفرانس بین المللی هنر دینی ( نخستین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما): صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز مطالعات دینی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ک۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
قنبری نیاکی ، عباس ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران . ستاد تدوین نظام نوین تربیت بدنی . کمیته انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭‌ق۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9