کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍م‍ه‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرت‍روز -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ دری‍ای‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ و زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
غ‍رب‌زدگ‍ی‌
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۵۰- ۵۰۵ ق‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ائ‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ای‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دری‍ای‍ی‌
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
ه‍ن‍ر و دی‍ن‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ورزش‌ -- چ‍ی‍ن‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ورزش‍ی‌
ژی‍م‍ن‍اس‍ت‍ی‍ک‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍ه‍ا گ‍وی‍ا -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‍ه‍ا
 
پدیدآور:
آق‍اپ‍ور، م‍ه‍دی‌
ت‍اک‍ر
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)، ۱۳۲۴-
ت‍ی‍ل‍ور
خ‍داداد، اح‍م‍د
داوری‌، رض‍ا، ۱۳۱۲-
زارج‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍اه‌ب‍ی‌ب‍ی‌
ش‍ی‌ور، لاری‌
ص‍ادق‍ی‌ ن‍ش‍اط، ام‍ی‍ر
ف‍وگ‍م‍ان‌، روب‍رت‌
ق‍ادری‌، ح‍ات‍م‌
ق‍ن‍ب‍ری‌ ن‍ی‍اک‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍رک‍ی‍ن‌، گ‍ی‍ب‌
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ام‍ور زن‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. س‍ت‍اد ت‍دوی‍ن‌ ن‍ظام‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌. ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا): ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ف‍دراس‍ی‍ون‌ ژی‍م‍ن‍اس‍ت‍ی‍ک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ام‍ور آم‍وزش‌
ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما( وضع کنونی تفکر در ایران )
داوری ، رضا، ۱۳۱۲- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۴۱‬,‭د ۲‌ش۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول عمومی آمادگی جسمانی
خداداد، احمد ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژیمناستیک :آموزش نوین حرکات زمینی
زارج خلیلی ، ماه بی بی ؛  تهران فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۶۱‬,‭ز۲ژ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی تحلیلی در جامعه شناسی ورزشی
آقاپور، مهدی ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶‬,‭آ۷‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستمایه ای از دیار دیگران ، تجربه ای برای یاران
[تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۶۵۱‬,‭د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بیمه دریایی
صادقی نشاط، امیر ؛  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، موسسه آموزشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۹۶۵‬,‭‌ص۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قوانین بارنامه دریایی
تهران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۱۵۰‬,‭‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق حمل و نقل دریائی
[تهران ] کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، موسسه آموزشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۱۹۰‬,‭‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزشی
شی ور، لاری ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌ش۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با اصول مهندسی دریائی ( کشتی )
تیلور ؛  [تهران ] کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، امور آموزش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭VM‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۹آ۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل موضوعی و نمایه سازی :مبانی نظری و توصیه های عملی
فوگمان ، روبرت ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۹‬,‭‌ف۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان کتابهای گویای ایران
تعاونی ، شیرین ( خالقی )، ۱۳۲۴- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌ن۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طب ورزش
مرکین ، گیب ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت امور فرهنگی و آموزشی ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۱۰‬,‭‌م۴ط۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خود درمانی در آرتروز و برخی آسیبها
تاکر ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۱‬,‭آ۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زن و رسانه ها( مجموعه مقالات سمینار و رسانه ها)
سمینار زن و رسانه ها( نخستین :۱۳۷۳ : تهران ) ؛  تهران ریاست جمهوری ، دفتر امور زنان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۴/۵‬,‭ز۹۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزیده مقالات ایفلا( کوبا :۲۱ - ۲۷ اوت ۱۹۹۴)
اجلاس سالانه ایفلا( شصتمین :۱۹۹۴ : هاوانا) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه سیاسی غزالی
قادری ، حاتم ؛  تهران وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۷/۵۴‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راز و رمز هنر دینی :مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی هنر دینی تهران ، آبان ۱۳۷۴
کنفرانس بین المللی هنر دینی ( نخستین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما): صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز مطالعات دینی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭د۹‌ک۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
قنبری نیاکی ، عباس ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران . ستاد تدوین نظام نوین تربیت بدنی . کمیته انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭‌ق۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9