کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
اخ‍لاق‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴ ق‌
ادی‍ان‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ت‍ال‍ی‍ا -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ب‍ی‍ک‍ن‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌، ۱۵۶۱- ۱۶۲۶ nocaB sicnarF --. ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍ص‍وف‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍ع‍زی‍ه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ واق‍ع‍ه‌)
ح‍س‍ب‍ت‌
خ‍رق‍ه‌
روم‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ام‍پ‍راطوری‌،۳۰ ق‌.م‌ - .۴۷۶ م‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌
ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، ۱۷۷۰- ۱۸۳۱ . پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ روح‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍رhcirdeirF mlehliW groeG ,legeH
چ‍ک‍س‍ل‍واک‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ک‍لاک‌ -- ت‍اری‍خ‌
ی‍ون‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍درب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‍رن‌۸ ق‌
اب‍ن‌اخ‍وه‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۷۲۹-۶۴۸ ق‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۸-
س‍ج‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌ ،م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۵۰- ۵۰۵ ق‌
ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ۶۳۴- ۷۱۰ ق‌
م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، ک‍ری‍م‌، ۱۳۰۹-
م‍ور، ج‍ورج‌ ادوارد، ۱۸۷۳- ۱۹۵۸
ن‍اس‌، ج‍ان‌ ب‍ای‍ر
ن‍ج‍م‌ رازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۵۷۰ ؟- ۶۵۴ ق‌
ه‍ال‌، ال‍واج‍ی‍ن‌
وات‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ن‍ت‍گ‍م‍ری‌
وام‍ب‍ری‌، آرم‍ی‍ن‌، ۱۸۳۲- ۱۹۱۳
وی‍ن‍وار، ف‍ران‍س‍س‌، ۱۹۰۰-
پ‍ل‍وت‍ارک‌،۴۶ ؟م‌- .۱۲۰ ؟م‌
ژی‍ل‍س‍ون‌، ات‍ی‍ن‌، ۱۸۸۴- ۱۹۷۸
گ‍ی‍ب‌، ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ن‌ ال‍گ‍زان‍در راس‍ک‍ی‍ن‌، ۱۸۹۵- ۱۹۷۱
گ‍ی‍ب‍ون‌، ادوارد، ۱۷۳۷- ۱۷۹۴
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ای‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
دره التاج ( بخش حکمت عملی و سیر و سلوک )
قطب الدین شیرازی ، محمودبن مسعود، ۶۳۴- ۷۱۰ ق ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۸۱/۰۷‬,‭‌ق۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روح فلسفه قرون وسطی
ژیلسون ، اتین ، ۱۸۸۴- ۱۹۷۸ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲۱‬,‭ژ۹ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرانسیس بیکن :احوال و آثار، عقاید و افکار و ارزشیابی
جهانگیری ، محسن ، ۱۳۰۸- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۱۹۸‬,‭‌ج۹‌ف۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل :براساس کتاب " تکوین و ساختار پدیدارشناسی روح هگل "اثر ژان هیپولیت
مجتهدی ، کریم ، ۱۳۰۹- ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۹۲۹‬,‭‌م۳‌پ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق
مور، جورج ادوارد، ۱۸۷۳- ۱۹۵۸ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۰۱۱‬,‭‌م۸‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جامع ادیان
ناس ، جان بایر ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۸۰/۲‬,‭‌ن۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آیین شهرداری در قرن هفتم هجری =( معالم القربه فی احکام الحسبه )
ابن اخوه ، محمدبن محمد،۷۲۹-۶۴۸ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۶/۸‬,‭‌ف‍لا۲‌م۷۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و کلام اسلامی
وات ، ویلیام منتگمری ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۰۰/۸‬,‭و۲‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کیمیای سعادت
غزالی ، محمدبن محمد، ۴۵۰- ۵۰۵ ق ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۳۵‬,‭‌غ۴‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرصاد العباد
نجم رازی ، عبدالله بن محمد،۵۷۰ ؟- ۶۵۴ ق ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۳‬,‭‌ن۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تعزیه " نیایش و نمایش در ایران "
مجمع بین المللی تعزیه ( ۱۳۵۵ :شیراز) ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۰/۵‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر سوره واقعه
صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۴۰۴ق =۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲/۵۱‬,‭‌ص۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اسلام :بررسی تاریخی
گیب ، همیلتن الگزاندر راسکین ، ۱۸۹۵- ۱۹۷۱ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام نقد النقود فی معرفه الوجود
آملی ، حیدربن علی ، قرن ۸ ق ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی : انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۳/۴۸‬,‭‌ج۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جامه زهد :خرقه و خرقه پوشی
سجادی ، علی محمد، ۱۳۲۱- ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۸/۴۲‬,‭‌س۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم چکسلواکی
هال ، الواجین ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DB‬,‭۱۹۶‬,‭‌ه۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حیات مردان نامی
پلوتارک ،۴۶ ؟م - .۱۲۰ ؟م ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DE‬,‭۷‬,‭‌پ۸‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم ایتالیا
وینوار، فرانسس ، ۱۹۰۰- ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DG‬,‭۴۲۸‬,‭و۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انحطاط و سقوط امپراطوری روم
گیبون ، ادوارد، ۱۷۳۷- ۱۷۹۴ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DG‬,‭۳۱۱‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه ( ۱۹۴۰-۱۹۸۶)
وامبری ، آرمین ، ۱۸۳۲- ۱۹۱۳ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۸‬,‭و۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8