کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌ اف‍زار
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-- داده‌ پ‍ردازی‌.
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
آب‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌--ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
آب‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌.
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ا
آرک‌ ج‍ی‌ .آی‌ .اس‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌
ن‍رم‌اف‍زار ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‌
 
پدیدآور:
اس‍ددخ‍ت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دان‍ش‍ف‍راز، رس‍ول‌
س‍ی‍ف‍ی‌،ک‍ی‍وان‌
ش‍اپ‍ن‌ ،ژان‌
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
ص‍ف‍وی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ م‍وح‍د، س‍ی‍داس‍دال‍ل‍ه‌
م‍درس‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ب‍خ‍ش‍ع‍ل‍ی‌
م‍وس‍وی‌ ن‍دوش‍ن‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د
م‍ی‍ز، لاری‌ دب‍ل‍ی‍و
ن‍ج‍م‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
ن‍وران‍ی‌، وح‍ی‍د
چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌،م‍ح‍م‍د
ک‍ه‍رم‌،م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
آذرک‍ل‍ک‌
ارک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ارا
ش‍ه‍رآب‌-آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
طراح‌
ع‍م‍ی‍دی‌
ف‍روزش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍ا گ‍ران‌
ن‍وآور
ن‍وپ‍ردازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
نجمایی ، محمد، ۱۳۲۱- ؛  [تهران ] سارا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریائی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کاربردی
نجمائی ، محمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ،ژان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش ۲‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بهداشتی
تهران طراح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریائی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول تصفیه آب
چالکش امیری ،محمد ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای انتقال آب
کهرم ،محسن ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
صفوی ،حمیدرضا ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ص۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در هیدرولوژی
سیفی ،کیوان ؛  تهران شهرآب -آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷/۸‬,‭‌س۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی ( اچ ، ای ،سی اچ .ام . اس )
موسوی ندوشنی ،سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیبا گران   ،
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌م ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز درSMH-CEH
مدرسی ، فرشته ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌م۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هیدروانفورماتیک
نورانی ، وحید ؛  تبریز دانشگاه تبریز، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول تصفیه آب
معصومی ، بخشعلی ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌م۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیستم های منابع آب
میز، لاری دبلیو ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۹۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزارهای مهندسی آب
تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷‬,‭‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدل های هیدرولوژیکی
زنجان آذرکلک   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۵۲/۲‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با الگوریتم AS برای بهینه سازی و برخی کاربردها در مهندسی آب
محسنی موحد، سیداسدالله ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۲۶آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی پدیده های هیدرولیکی با استفاده از فلوئنت
دانشفراز، رسول ؛  تبریز عمیدی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷/۸‬,‭د۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربرد نرم افزار SIGcrA در مهندسی آب و فاضلاب
اسددخت ، علیرضا ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۲۱۲‬,‭‌ف‍لا۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2