کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ع‍داد خ‍لاق‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍ی‍رو
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ت‍رازی‍اب‍ی‌( م‍دی‍ری‍ت‌)
ت‍رج‍م‍ه‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ روی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۲۸-
اق‍ت‍داری‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۰-
ب‍ی‍ت‍س‌، داگ‍لاس‌
ت‍ری‍س‍ی‌، دک‍لان‌
دول‍ی‍ل‌، ژان‌
رش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۹۴۵-
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍وت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۰۳-
ف‍ره‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
ل‍وئ‍ی‍س‌، گ‍ارت‌
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ک‌ دون‍ال‍د، ج‍ان‌، ۱۹۲۱ - م‌
م‍ک‌دون‍ال‍د، ج‍ان‌، ۱۹۲۱-
ن‍ورت‍ون‌، ب‍اب‌
وی‍ل‌ ک‍اک‍س‌، گ‍راه‍ام‌
وی‍ل‍ک‍اک‍س‌، گ‍راه‍ام‌
پ‍ی‍رت‌، م‍ای‍ک‌
پ‍ی‍ل‌، م‍ال‍ک‍وم‌
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
 
ناشر:
آت‍رپ‍ات‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ره‍ن‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: ک‍ان‍ون‌ ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ول‍وی‌
ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
پ‍ردازش‌گ‍ران‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ؛  اصفهان آترپات کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی :برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ، محمدرضا ؛  [تهران ] مرکز خدمات فرهنگی سالکان : کانون کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت موفق کار گروهی در یک هفته
ویل کاکس ، گراهام ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭و۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تعالی سازمانی در یک هفته
نورتون ، باب ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ن۸۵‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش در یک هفته
مک دونالد، جان ، ۱۹۲۱ - م ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌م۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه گذاری روی کارکنان در یک هفته
پیرت ، مایک ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۶/۵‬,‭آ۸‌پ۸۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شناخت مرشدان مدیریت در یک هفته
نورتون ، باب ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ن۸۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرورش خلاقیت در یک هفته
لوئیس ، گارت ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳‬,‭‌ل۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری
طباطبائی موتمنی ، منوچهر، ۱۳۰۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت :سیستم و رفتار سازمانی
اقتداری ، علیمحمد، ۱۳۱۰- ؛  [تهران ] مولوی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فن ترازیابی در مدیریت در یک هفته
مک دونالد، جان ، ۱۹۲۱- ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی در یک هفته
ویلکاکس ، گراهام ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭و۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان در یک هفته
تریسی ، دکلان ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ت۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری موفق در یک هفته
پیل ، مالکوم ؛  تهران کیفیت و مدیریت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌پ۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن
بیتس ، داگلاس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۸۳‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت
تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک صنعتی ( مدارات ، دستگاهها و کاربرد آن )
رشید، محمد، ۱۹۴۵- ؛  مشهد نما: جهان فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱/۱۵‬,‭ر۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل کلام ، روشی برای ترجمه :نظریه و کاربرد
دولیل ، ژان ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۶/۲‬,‭د۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روش تحقیق در زبان شناسی کاربردی
فرهادی ، حسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۹‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی :راهنمای عمل
آرمسترانگ ، مایکل ، ۱۹۲۸- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭آ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9