کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹-۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍دول‌
ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
ج‍دول‌،ن‍م‍ودار
ن‍م‍ودار
 
پدیدآور:
اف‍روزه‌ راد، ه‍ادی‌
ام‍ی‍د،ش‍ی‍وا
ح‍دادی‌ ،م‍ری‍م‌
درخ‍ش‍ان‌،ج‍م‍ال‌
رح‍م‍ت‍ی‌،م‍ه‍دی‍ه‌
زم‍ان‍ی‌ ،اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
س‍الارون‍د،خ‍داداد
ش‍اه‍م‍رادی‌ ،ش‍ه‍رزاد
ع‍ش‍ق‍ی‌ ،زک‍ی‍ه‌
ف‍رق‍ان‍ی‌ ،رس‍ول‌
لال‍وی‌ ف‍داف‍ن‌ ،رض‍ا
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌،رق‍ی‍ه‌
گ‍ردان‍ی‌،ژی‍لا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الگوی جدیدتوسعه دربخش شیلات
افروزه راد، هادی ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش وتاثیرکدSPSIدر صنعت حمل ونقل دریایی ایران
زمانی ،احسان الله ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
کار آیی بازاررسانی انگور در استان سیستان وبلوچستان وراههای بهبودآن
حدادی ،مریم ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۱۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
آشنایی با سیستم حمل ونقل وبرنامه ریزی در حمل ونقل
عشقی ،زکیه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
کارتلهای چند ملیتی وتوسعه نیافتگی
شاهمرادی ،شهرزاد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فشارهای عصبی ( استرس )
سالاروند،خداداد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر روابط کار در عملکردمرکز آموزش عالی دریانوردی چابهار
فرقانی ،رسول ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سبکهای مدیریت ورهبری مدیران با اثر بخشی کار آنان
درخشان ،جمال ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکردصندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی وعوامل موثرآن
رحمتی ،مهدیه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی راهکارهای بهبودنظام کیفیت جامع )MQT(
محمودیان ،رقیه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اهمیت نقش انگیزش بر عملکرد کارکنان در سازمان
امید،شیوا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات وضرورت توسعه آن
گردانی ،ژیلا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روندبیمه باربری در حمل ونقل دریایی
لالوی فدافن ،رضا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک