کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸-۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍دول‌
ج‍دول‌،ن‍م‍ودار
ن‍م‍ودار
 
پدیدآور:
ای‍س‍ت‍گ‍ل‍دی‌ ،ک‍ری‍م‌
ب‍ی‍دخ‍وری‌ ،ف‍اطم‍ه‌
ج‍اودان‍ی‌ زم‍ان‍ی‌ ث‍اق‍ب‌ ،س‍ع‍ی‍د
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍د رض‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ش‍ه‍رک‍ی‌ ،م‍ح‍م‍دن‍وی‍د
ن‍ص‍ی‍ری‌ ،ح‍ام‍د
ک‍اظم‍ی‌ ،ق‍ادر
ک‍وه‍ک‍ن‌ ،رم‍ض‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش گروهی از مدیران سطوح عالی واجرائی موسسات تولیدی شهرستان یزد در رابطه با روش تصمیم گیری گروهی وتصمیم گیری فردی
حاجی محمد رضایی ،محمد مهدی ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش کارکنان واثرآن بر بازدهی
بیدخوری ،فاطمه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش آموزش در افزایش بهره وری کارکنان سازمان
کوهکن ،رمضان ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی بین کارکردهای مدیریت در اسلام و سایر مکاتب
ایستگلدی ،کریم ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
نواندیشی در آموزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر
کاظمی ،قادر ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ارزشهای دینی بر ابعادمختلف مدیریت علمی با تاکید بر قرآن ونهج البلاغه
نصیری ،حامد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۱۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جایگاه کنفرانسها در حمل ونقل لاینر
شهرکی ،محمدنوید ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۱۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
پارکهای علم وفن آوری ،مراکزرشد(انکوباتورها)تاثیرات ایجاد رشد آنهادرچابهار
جاودانی زمانی ثاقب ،سعید ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۲۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک