کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ودار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍ری‍ح‌ درس‌
ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
ج‍دول‌،ن‍م‍ودار
ن‍م‍ودار
 
پدیدآور:
ام‍ی‍د،ش‍ی‍وا
ب‍ی‍دخ‍وری‌ ،ف‍اطم‍ه‌
س‍الارون‍د،خ‍داداد
ف‍رق‍ان‍ی‌ ،رس‍ول‌
ه‍ادی‍زاده‌،داری‍وش‌
ک‍اظم‍ی‌ ،ق‍ادر
ک‍ری‍م‍ی‌ ،م‍ی‍ث‍م‌
 
ناشر:
ی‍اوری‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش کارکنان واثرآن بر بازدهی
بیدخوری ،فاطمه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نواندیشی در آموزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر
کاظمی ،قادر ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۱۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فشارهای عصبی ( استرس )
سالاروند،خداداد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر روابط کار در عملکردمرکز آموزش عالی دریانوردی چابهار
فرقانی ،رسول ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اهمیت نقش انگیزش بر عملکرد کارکنان در سازمان
امید،شیوا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی برکاربردIDEدر کاهش تراکم کانتینری بندر شهید رجایی
کریمی ،میثم ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات مکانیکی
هادیزاده ،داریوش ؛  اردبیل یاوریان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‍ه۲ ‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک