کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ دری‍ان‍وردی‌ و ع‍ل‍وم‌ دری‍ای‍ی‌ چ‍اب‍ه‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ار م‍ن‍ش‌،آری‍ا
ج‍وان‍م‍ردی‌،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ج‍واه‍ری‌،س‍وس‍ن‌
خ‍داب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ولائ‍ی‌،ع‍ف‍را
خ‍زای‍ی‌،داری‍وش‌
خ‍س‍روی‌،س‍ه‍ی‍ل‌
دن‍ی‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍د
س‍اب‍ق‍ی‌،م‍ی‍ث‍م‌
س‍راج‌،اب‍وذر
س‍راوان‍ی‌،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌،س‍ی‍ام‍ک‌
س‍ژاه‍ی‌،ب‍ه‍م‍ن‌
ظف‍ری‌،ب‍ت‍ول‌
ع‍س‍ک‍ری‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌،م‍ن‍ص‍وره‌
ل‍طی‍ف‍ی‌،ش‍ب‍ن‍م‌
م‍ح‍م‍دی‌،م‍ه‍دی‌
م‍س‍ع‍ودی‌،اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍ی‍ه‍ن‌پ‍رس‍ت‌،ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌
ن‍ام‍ج‍و،م‍رض‍ی‍ه‌
ی‍گ‍ان‍ه‌ م‍ح‍لات‍ی‌،س‍ی‍ام‍ک‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان سیستان وبلوچستان
نامجو،مرضیه ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۷۸-۸۱
شماره راهنما: ۵پ‍
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره کل گمرک خرمشهر با در نظر گرفتن دو بخش اداری و عملیاتی
خدابخشی کولائی ،عفرا ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه تعرفه انبارداری و میزان کالای رسوبی در بنادر جنوب کشور
سلیمانی ،سیامک ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۶۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
سنجش اثر بخشی سبک عای رهبری مدیران در هنرستانهای ناحیه ۳شهرستان شیراز
جوانمردی ،محبوبه ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۵
شماره راهنما: ۴۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی درونی الگوی رای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی
عسکری بیابانی ،منصوره ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۵
شماره راهنما: ۶۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مهندسی ارزش در سازمانها
میهن پرست ،عبدالخالق ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۵
شماره راهنما: ۶۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
RCMو نحوه به کارگیری آن در سازمان بنادر و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان
سابقی ،میثم ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۷۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موانع تجارت الکترونیک در ایران
سژاهی ،بهمن ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۷۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جوانب مختلف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در ایران
سراج ،ابوذر ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۴
شماره راهنما: ۷۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
DEIو نقش آن در گمرک
خسروی ،سهیل ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۵
شماره راهنما: ۷۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل موثر بر رضایت شغلی درسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اصفهان
لطیفی ،شبنم ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۵
شماره راهنما: ۷۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آثار و آسیب های اجتماعی - اقتصادی فناوری و ارتباطات در حوزه ارتباطات اجتماعی
یگانه محلاتی ،سیامک ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۷۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش گمرک ایران در توسعه تجارت بین الملل
سراوانی ،مجتبی ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۴
شماره راهنما: ۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
خصوصی سازی و تاثیر آن بر بندر چابهار
دنیایی ،محمد ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ورودی ۸۳
شماره راهنما: ۱۵۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت و نحوه فروش کالای متروکه ظبطی قاچاق و.............
خزایی ،داریوش ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۶
شماره راهنما: ۱۵۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سیستمی و مدیریتی مواد نفتی پر مخاطره وارده به بندرتجاری چابهار
ظفری ،بتول ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۶
شماره راهنما: ۱۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اقدامات انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک در ایران
محمدی ،مهدی ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۸۵
شماره راهنما: ۱۶۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رشد و بقاء ارتمیاارومیانا در تغذیه با دو نوع جلبک ایزو کراسیس و کلرولا به همراه مخمر
افشار منش ،آریا ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۷۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رشد وبقاء ارتمیا فرانسیسکانا در تغذیه با دو نوع جلبک ایزوکرایسیس و کلرولا به همراه مخمر
مسعودی ،ابوالفضل ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۷۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی نرمتنان و بررسی پراکنش انها در سواحل جزر و مدی چابهار
جواهری ،سوسن ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۷۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9