کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍دول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍دول‌
ج‍دول‌، م‍ص‍ور
ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
ج‍دول‌،ن‍م‍ودار
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ف‍ولادس‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ --ج‍دول‌ ه‍اون‍م‍وداره‍ا
پ‍رچ‍م‌ و ج‍دول‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌
 
پدیدآور:
اس‍دی‌،اس‍دال‍ل‍ه‌
ام‍ی‍د،ش‍ی‍وا
ب‍رب‍ری‌ ،زه‍را
ب‍ی‍دخ‍وری‌ ،ف‍اطم‍ه‌
ث‍ن‍ائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ج‍اودان‍ی‌ زم‍ان‍ی‌ ث‍اق‍ب‌ ،س‍ع‍ی‍د
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍د رض‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
خ‍واره‌ ،ع‍ب‍دال‍م‍ال‍ک‌
درخ‍ش‍ان‌،ج‍م‍ال‌
رح‍م‍ت‍ی‌،م‍ه‍دی‍ه‌
رن‍ج‍ب‍رف‍رد،ام‍ی‍ن‌
س‍الارون‍د،خ‍داداد
س‍ال‍م‍ی‌ چ‍ک‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌
ش‍اه‍م‍رادی‌ ،ش‍ه‍رزاد
ل‍ک‍زای‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌،س‍ع‍ی‍د
ک‍ری‍م‍ی‌ ،م‍ی‍ث‍م‌
ک‍وه‍ک‍ن‌ ،رم‍ض‍ان‌
گ‍ردان‍ی‌،ژی‍لا
 
ناشر:
ام‍ی‍دان‍ق‍لاب‌
س‍روش‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش گروهی از مدیران سطوح عالی واجرائی موسسات تولیدی شهرستان یزد در رابطه با روش تصمیم گیری گروهی وتصمیم گیری فردی
حاجی محمد رضایی ،محمد مهدی ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش کارکنان واثرآن بر بازدهی
بیدخوری ،فاطمه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش آموزش در افزایش بهره وری کارکنان سازمان
کوهکن ،رمضان ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
شیوه انجام کار در شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران - شعبه چابهار
رنجبرفرد،امین ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۷-۸۰
شماره راهنما: ۱۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل رغبت مصرف کننده به کالاهای چینی وتاثیر آن براهداف منطقه آزاد چابهاروارائه راهکاری مناسب برای آن
بربری ،زهرا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اث کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان
خواره ،عبدالمالک ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد ونقش گمرک در اقتصاد کشور
لکزایی ،محمدرضا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۲۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
کارتلهای چند ملیتی وتوسعه نیافتگی
شاهمرادی ،شهرزاد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
پارکهای علم وفن آوری ،مراکزرشد(انکوباتورها)تاثیرات ایجاد رشد آنهادرچابهار
جاودانی زمانی ثاقب ،سعید ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۲۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فشارهای عصبی ( استرس )
سالاروند،خداداد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سبکهای مدیریت ورهبری مدیران با اثر بخشی کار آنان
درخشان ،جمال ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
معرفی ترمینالهای کالای فله خشک
اسدی ،اسدالله ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۷-۸۱
شماره راهنما: ۲۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکردصندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی وعوامل موثرآن
رحمتی ،مهدیه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اهمیت نقش انگیزش بر عملکرد کارکنان در سازمان
امید،شیوا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات وضرورت توسعه آن
گردانی ،ژیلا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران با میزان رضایت شغلی معلمان دبیرستانهای پسرانه شهرستان دورود
سالمی چکانی ،حسن ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۳۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی برکاربردIDEدر کاهش تراکم کانتینری بندر شهید رجایی
کریمی ،میثم ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه سیاسی جهان
موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جداول محاسباتی پروفیلهای ساختمان های فولادی
نعمتی ،سعید ؛  تهران امیدانقلاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ن۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمان های فولادی
ثنائی ، ابراهیم ؛  تهران سروش دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ث۹ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2