کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍دول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍دول‌
ج‍دول‌،ن‍م‍ودار
ج‍دول‌، م‍ص‍ور
ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و واژه‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ دی‍وان‌ ن‍اص‍ر خ‍س‍رو ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍وض‍ی‍ح‌ اع‍لام‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍دل‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- م‍دل‍ه‍ای‌ آم‍ار
پ‍رچ‍م‌ و ج‍دول‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌
 
پدیدآور:
ل‍ک‍زای‍ی‌ ،م‍ح‍م‍درض‍ا
ام‍ی‍د،ش‍ی‍وا
ک‍وه‍ک‍ن‌ ،رم‍ض‍ان‌
رح‍م‍ت‍ی‌،م‍ه‍دی‍ه‌
ش‍اه‍م‍رادی‌ ،ش‍ه‍رزاد
ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍د رض‍ای‍ی‌،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ب‍رب‍ری‌ ،زه‍را
ک‍ری‍م‍ی‌ ،م‍ی‍ث‍م‌
اس‍دی‌،اس‍دال‍ل‍ه‌
خ‍واره‌ ،ع‍ب‍دال‍م‍ال‍ک‌
ف‍ای‍ن‍ب‍رگ‌ اس‌.ای‌
رن‍ج‍ب‍رف‍رد،ام‍ی‍ن‌
ح‍ی‍دری‌ ، ح‍س‍ن‌
درخ‍ش‍ان‌،ج‍م‍ال‌
س‍الارون‍د،خ‍داداد
گ‍ردان‍ی‌،ژی‍لا
س‍ال‍م‍ی‌ چ‍ک‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌
ب‍ی‍دخ‍وری‌ ،ف‍اطم‍ه‌
ج‍اودان‍ی‌ زم‍ان‍ی‌ ث‍اق‍ب‌ ،س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و واژه های ترکیبی دیوان ناصر خسرو
حیدری ، حسن ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۷۶۵‬,‭آ۲‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نگرش گروهی از مدیران سطوح عالی واجرائی موسسات تولیدی شهرستان یزد در رابطه با روش تصمیم گیری گروهی وتصمیم گیری فردی
حاجی محمد رضایی ،محمد مهدی ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش کارکنان واثرآن بر بازدهی
بیدخوری ،فاطمه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش آموزش در افزایش بهره وری کارکنان سازمان
کوهکن ،رمضان ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
شیوه انجام کار در شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران - شعبه چابهار
رنجبرفرد،امین ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۷-۸۰
شماره راهنما: ۱۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل رغبت مصرف کننده به کالاهای چینی وتاثیر آن براهداف منطقه آزاد چابهاروارائه راهکاری مناسب برای آن
بربری ،زهرا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اث کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان
خواره ،عبدالمالک ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۱۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد ونقش گمرک در اقتصاد کشور
لکزایی ،محمدرضا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۰-۸۴
شماره راهنما: ۲۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
کارتلهای چند ملیتی وتوسعه نیافتگی
شاهمرادی ،شهرزاد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
پارکهای علم وفن آوری ،مراکزرشد(انکوباتورها)تاثیرات ایجاد رشد آنهادرچابهار
جاودانی زمانی ثاقب ،سعید ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ۲۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فشارهای عصبی ( استرس )
سالاروند،خداداد ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سبکهای مدیریت ورهبری مدیران با اثر بخشی کار آنان
درخشان ،جمال ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
معرفی ترمینالهای کالای فله خشک
اسدی ،اسدالله ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۷-۸۱
شماره راهنما: ۲۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکردصندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی وعوامل موثرآن
رحمتی ،مهدیه ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اهمیت نقش انگیزش بر عملکرد کارکنان در سازمان
امید،شیوا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات وضرورت توسعه آن
گردانی ،ژیلا ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۷۹-۸۳
شماره راهنما: ۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران با میزان رضایت شغلی معلمان دبیرستانهای پسرانه شهرستان دورود
سالمی چکانی ،حسن ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۳۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی برکاربردEDIدر کاهش تراکم کانتینری بندر شهید رجایی
کریمی ،میثم ؛  دانشگاه دریانوردی چابهار ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل چند متغیر ه گسسته
فاینبرگ اس .ای ؛  تهران مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ف۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه سیاسی جهان
موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2