کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍وس‍ع‍ی‍د اب‍وال‍خ‍ی‍ر، ۳۵۷- ۴۴۰ ق‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۳۰۴- ۱۳۵۷
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
ت‍اچ‍ر، م‍ارگ‍ارت‌، ۱۹۲۵ - ،teragroM ,rehectahT
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ع‍راق‌ و ک‍وی‍ت‌، ۱۹۹۰- ۱۹۹۱
ح‍ائ‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌، ۱۳۱۴ - ۱۳۷۲ -- خ‍اطرات‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ع‍ل‍م‌، ام‍ی‍راس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۷ -- خ‍اطرات‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍دف‍م‍ن‍د
ک‍ش‍اورزی‌ و دول‍ت‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اق‍ی‍ان‍وس‌ آرام‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱ ، vatsuG lraC ,gnuJ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آه‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ام‍ی‍دوارن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۲۲-
ب‍ران‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌.اچ‌
ب‍لالاک‌، ه‍وب‍رت‌
ح‍ائ‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌، ۱۳۱۴- ۱۳۷۲
دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
دوف‍وم‍ی‍ه‌، م‍ارک‌
ش‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ل‍م‌، ام‍ی‍راس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۸- ۱۳۵۷
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۸-
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ن‍ور، ق‍رن‌۶ ق‌
م‍وری‍س‍ی‌، ج‍ورج‌
وام‍ب‍ری‌، آرم‍ی‍ن‌، ۱۸۳۲- ۱۹۱۳
وی‍گ‍وت‍س‍ک‍ی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ س‍ی‍م‍ون‍ووی‍چ‌، ۱۸۹۶- ۱۹۳۴
پ‍ری‍م‍رز، س‍ن‍دی‌ ب‍ل‍ک‍در
ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱-
گ‍ارودی‌، روژه‌، ۱۹۱۳-
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ت‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍اطم‍ی‌
م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
م‍ع‍ی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍ا
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍ک‍ال‍م‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، واح‍د ن‍ش‍ر اس‍ن‍اد
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ت‍اب‌س‍را
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جهان نگری
یونگ ، کارل گوستاو، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱ ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ی۹‌ج۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ذهن و جامعه :رشد فرایندهای روانشناختی عالی
ویگوتسکی ، لی یف سیمونوویچ ، ۱۸۹۶- ۱۹۳۴ ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭و۹ذ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر اقتصاد اسلامی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنسوی حرف و صوت :گزیده اسرار التوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر
محمدبن منور، قرن ۶ ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ف‍لا۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عملکرد یازده ساله دولت محافظه کار مارگارت تاچر؛ ( ۱۹۹۰-۱۹۷۹)
شکرانی ، محمد ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DA‬,‭۵۹۱‬,‭‌ت۲‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرانسه و مجامع بین المللی در برابر بحران خلیج فارس
آهنی ، علی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۹/۷۲‬,‭آ۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و سفرهای وامبری :دنباله سیاحت درویشی دروغین
وامبری ، آرمین ، ۱۸۳۲- ۱۹۱۳ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۷۹‬,‭و۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول
ایران .وزارت امور خارجه .دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مکالمات سیاسی و بین المللی ، واحد نشر اسناد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آن چه گذشت ...نقشی از نیم قرن تکاپو
حائری ، عبدالهادی ، ۱۳۱۴- ۱۳۷۲ ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ح۲آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
یادداشتهای علم
علم ، امیراسدالله ، ۱۲۹۸- ۱۳۵۷ ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ع۸آ۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اسناد خلیج فارس
دفترمطالعات سیاسی وبین المللی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۱‬,‭‌گ۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روندهای نو و قدرتهای آینده در آسیا -پاسیفیک
امیدوارنیا، محمدجواد، ۱۳۲۲- ؛  تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DU‬,‭۲۸/۳‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه در بخش دولتی ( فن رایزنی در غرب )
موریسی ، جورج ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۶۵‬,‭‌م۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیوتکنولوژی مولکولی
پریمرز، سندی بلکدر ؛  تهران مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۲‬,‭‌پ۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سفرهای علمی ( ۱۳۷۰-۱۳۶۰ :) سومین بیست گفتار
محقق ، مهدی ، ۱۳۰۸- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۶‬,‭‌م۳‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحقیقات اجتماعی
بلالاک ، هوبرت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ب۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و سیاست اقتصاد کلان
برانسون ، ویلیام .اچ ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ب۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سیاسی ایران :از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی
کاتوزیان ، محمدعلی ، ۱۳۲۱- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گورکن ها :یک هشدار نوین به زندگان ( نقد نظم نوین جهانی )
گارودی ، روژه ، ۱۹۱۳- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۳‬,‭‌گ۲‍ه۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیا و سیاستهای ارضی
دوفومیه ، مارک ؛  مشهد نشر نیکا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۱۵‬,‭د۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9