کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍وآور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍وض‍ع‌ ی‍اب‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
روس‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ب‍رآورد
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ق‍رآن‌ -- ن‍ام‍ه‍ای‌ دی‍گ‍ر
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ام‍ف‍ار
گ‍ودب‍رداری‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌ اف‍زار
ن‍وروگ‍ل‍ی‍ا
م‍ت‍ل‍ب‌
آرک‌
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رارداده‍ا
آک‍واری‍وم‌
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ات‍ب‍ز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
م‍ی‍رق‍اس‍م‍پ‍ور، م‍ی‍راح‍م‍د
ق‍اس‍م‌زاده‌، ف‍ی‍روز
دش‍ت‍ی‌خ‍وب‍دک‌، س‍ی‍دم‍خ‍ت‍ار
ص‍م‍دی‌ ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا، ح‍دی‍ث‌
م‍وس‍وی‌،ح‍ام‍د
ه‍وان‍گ‌، ی‍ان‍گ‌ ه‍س‍ی‍ن‌
ی‍زدی‍ان‌، ام‍ی‍ر
اح‍م‍دی‌،س‍ع‍ی‍د
م‍ی‍رب‍د، م‍ج‍ی‍د
رح‍ی‍م‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود
م‍درس‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ن‍ج‍وم‍ی‌ ، ف‍رش‍اد
اش‍رف‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۳۶-
ف‍رش‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ج‍وم‍ی‌، ف‍رش‍اد
ذوق‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ق‍دس‌ ع‍ل‍ی‌،رض‍ا
 
ناشر:
ن‍وآور
ن‍وآور:پ‍ارس‍ی‍ا
ن‍وآور، پ‍ارس‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مقدماتی نرم افزار محاسباتی ETABS & SAFE
نجومی ، فرشاد ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ن۳آ۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش سلول های گلیالی درسیستم عصبی
مقدس علی ،رضا ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۳/۲‬,‭‌م۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آکواریوم واطلس ماهی های آب شور
موسوی ،حامد ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۵۷/۱‬,‭‌م۹آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مخزن الاسماء (( نگاهی به نامهای قرآنی در فرهنگ مردم ))
رحیمی ، مسعود ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۷/۸‬,‭ر۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی متره وبرآورد ابنیه همراه با نکات اجرایی
احمدی ،سعید ؛  تهران نوآور:پارسیا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۲/۲۶‬,‭‌ف‍لا۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی نرم افزاری محاسباتی ETABS & SAFE
نجومی ، فرشاد ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌ن۳آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کاربردی نرم افزاری محاسباتی ETABS & SAFE
تهران نوآور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۲۷۵د
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی
فرشادفر، محمدعلی ؛  تهران نوآور، پارسیا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۶۷‬,‭‌ف۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ های شرایط عمومی پیمان به انضمام متن کامل شرایط عمومی پیمان
فرشادفر، محمدعلی ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭ط۴‌ف۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی ایجاد نقشه و بانک اطلاعات توصیفی و مکانی در( ArcGIS آموزش جامع arcMap وarcCatalog)
صمدی علی نیا، حدیث ؛  تهران نوآور، پارسیا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۲۱۲‬,‭‌ص۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی روسازی
هوانگ ، یانگ هسین ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۱‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عملیات نقشه برداری : :نحوه ی اجرای پروژه های نقشه برداری
ذوقیان ، عباس ؛  تهران نوآور   ، ،۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭ذ۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی نقشه برداری و تکنیک های پیشرفته آن
یزدیان ، امیر ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۳۵‬,‭‌ی۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گودبرداری و سازه های نگهبان ( ویژه دوره های ارتقاء پایه )
اشرفی ، حمیدرضا، ۱۳۳۶- ؛  تهران ۶۶۴۸۴۱۹۱ - - ۰۹۱۲۶۰۶۲۳۸۳،آدرس ناشر :تهران - ستارخان - برج نگین - ط ۷ - واحد۳۳ نوآور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌گ۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه برداری
دشتی خوبدک ، سیدمختار ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۵۳آ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مشاهده و پردازش اطلاعات GPS در Geo office: آشنایی با روشهای مشاهدات با GPS در مهندسی نقشه برداری ، کسب مهارت کامل در پردازش
میرقاسمپور، میراحمد ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۰۹/۵‬,‭‌م۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی مسائل هیدرولیکی درFLOW 3D
قاسم زاده ، فیروز ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷/۸‬,‭‌ق۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز درHEC-HMS
مدرسی ، فرشته ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌م۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی ارزیابی اقتصادی پروژه ها در Comfar و کاربرد آن در تهیه طرحهای توجیهی
میربد، مجید ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۸‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک