کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ع‍ل‍وم‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌)
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -- س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
ح‍س‍اب‍ان‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
دو و م‍ی‍دان‍ی‌
ت‍رج‍م‍ه‌
ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۱۳۲ ق‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
ش‍وش‌ -- ح‍ف‍اری‍ه‍ا( ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ) --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آم‍ار
دری‍ان‍وردی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌پ‍ور س‍اع‍دی‌، ک‍اظم‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴-
وح‍ی‍دی‍ان‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۳-
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، داگ‍لاس‌، ۱۹۵۴-
ب‍ات‍اچ‍اری‍ا، گ‍وری‌، ۱۹۴۰-
ب‍وش‌، ف‍ردری‍ک‌،۱۹۲۳-
ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍واد
ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴-
ش‍ری‍ف‌، م‍ی‍ان‌م‍ح‍م‍د، ۱۸۹۳- ۱۹۶۵
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۹۷-
اک‍ر، ت‍ام‍س‌ راب‍رت‌، ۱۹۳۵-
ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
ژی‍رار، دن‍ی‌
ه‍ارپ‍ر، داروت‍ی‌
اس‍ع‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۱- ۱۳۷۵
 
ناشر:
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه در اسلام
شریف ، میان محمد، ۱۸۹۳- ۱۹۶۵ ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۴۱‬,‭‌ش۴‌ت۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک برای رشته های فنی
بوش ، فردریک ،۱۹۲۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲‬,‭‌ب۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ، ۱۹۱۴- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
مورتیمر، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌م۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جهان اسلام
اسعدی ، مرتضی ، ۱۳۳۱- ۱۳۷۵ ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
شهیدی ، جعفر، ۱۲۹۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭‌ش۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شوش و جنوب غربی ایران :تاریخ و باستان شناسی ( سیر تکامل اجتماعی و فرهنگی از هزاره هفتم قبل از میلاد تا یورش مغول :)گزارش گردهمایی بین المللی شوش و سمینار بلو
گردهمایی بین المللی شوش ( ۱۹۷۷=۱۳۵۶ : شوش ) ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی : انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵‬,‭‌ش۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چشمی در آسمان :آشنائی با سنجش از دور
هارپر، داروتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰/۴‬,‭‍ه۲‌چ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان
کریمی ، جواد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۲۱۱‬,‭‌ک۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دو و میدانی
اکر، تامس رابرت ، ۱۹۳۵- ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۵‬,‭‌ف‍لا۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مسائل فیزیک دانشگاهی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲‬,‭‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به اصول و روش ترجمه
لطفی پور ساعدی ، کاظم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۹۴‬,‭‌ل۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه دریانوردی :انگلیسی - فارسی
شاه حسینی ، ابراهیم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭V‬,‭۲۴‬,‭‌ش۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای آماری
باتاچاریا، گوری ، ۱۹۴۰- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای حمل و نقل
محمودی ، علی ، ۱۳۲۴- ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۲۳‬,‭‌م۳‌ج۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش علوم در مدارس ابتدایی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۸۵‬,‭آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زبانشناسی کاربردی و علم آموزش زبان
ژیرار، دنی ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۵۱‬,‭ژ۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مترجم شدن
رابینسون ، داگلاس ، ۱۹۵۴- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۶‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
وزن و قافیه شعر فارسی
وحیدیان ، تقی ، ۱۳۱۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۵۸‬,‭و۳و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9