کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ت‍رک‍م‍ن‍س‍ت‍ان‌ -- ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
وردم‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌-راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‌ ،ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍ودی‌ ،ع‍ل‍ی‌ ،۱۳۵۴
م‍ح‍م‍ودی‌ دی‍زج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
م‍ح‍م‍ودی‌ دی‍زج‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ن‍ش‍ر اق‍ت‍ص‍اد ن‍و
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ ون‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای حمل و نقل
محمودی ، علی ، ۱۳۲۴- ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۲۳‬,‭‌م۳‌ج۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد حمل و نقل
محمودی دیزجی ، علی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، نشر اقتصاد نو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۱۵۲/۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شناخت بازار ترکمنستان
محمودی دیزجی ، علی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۷۷۰/۲۶‬,‭آ۴۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صعودبه 7002droW ورد۲۰۰۷
محمودی ،علی ،۱۳۵۴ ؛  تهران انتشارات ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۳۷‌م۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از7002DACotuA
محمودی ،علی ؛  تهران کتاب مرو شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۲‌م۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [ 7002 DAC otuA اتوکد۲۰۰۶]
محمودی ، علی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۲‌م۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد منابع طبیعی
محمودی دیزجی ،علی ؛  تهران شرکت چاپ ونشر بازرگانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌م۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای حمل و نقل
محمودی ، علی ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۲۳‬,‭‌م۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای حمل ونقل
محمودی ، علی ؛  تهران ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۲۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک