کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ردوس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اوپ‍ان‍ی‍ش‍اده‍ا -- ت‍ف‍س‍ی‍ر
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ح‍س‍اب‍ان‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -- ق‍رن‌۲۰
رش‍د س‍ی‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
ش‍ع‍ر ح‍م‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۵ -- - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ب‍ودای‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱- ۱۳۲۰ . ب‍وف‌ ک‍ور .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ -- ت‍م‍دن‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌
اران‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۲۷۹- ۱۳۱۸
اس‍پ‍ال‍دی‍ن‍گ‌، ب‍رد ت‍ام‍س‌، ۱۸۵۷- ۱۹۵۳
اس‍پ‍ری‍ن‍گ‌، ج‍ن‍ی‍س‌ آب‍راه‍ام‍ز
اش‍و، ۱۹۳۱- ۱۹۹۰
ب‍ه‍زادی‌، رق‍ی‍ه‌، ۱۳۱۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ووار، س‍ی‍م‍ون‌ دو، ۱۹۰۸- ۱۹۸۶ م‌
رولان‌، روم‍ن‌،۱۸۶۶- ۱۹۴۴
زاه‍دی‌، ت‍ورج‌، ۱۳۳۴-
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۷-
ش‍وک‍ت‌ ب‍خ‍اری‌، م‍ح‍م‍داس‍ح‍اق‌،- ۱۱۰۷ ق‌
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸
ف‍ک‍وه‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۳-
ف‍ی‍خ‍ت‍ن‌ گ‍ول‍ت‍س‌، گ‍ری‍گ‍وری‌ م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۸۸۸- ۱۹۵۹
م‍ارک‍س‌، ک‍ارل‌، ۱۸۱۸- ۱۸۸۳
ن‍ی‍رن‍وری‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۲۹۳-
ه‍س‍ه‌، ه‍رم‍ان‌، ۱۸۷۷- ۱۹۶۲
ک‍س‍روی‌ ،اح‍م‍د
 
ناشر:
ف‍ردوس‌
ف‍ردوس‌؛ م‍ج‍ی‍د
م‍ج‍ی‍د ف‍ردوس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی ( :محاسبه دیفرانسیلی و انتگرالی )
فیختن گولتس ، گریگوری میخائیلوویچ ، ۱۸۸۸- ۱۹۵۹ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گرگ بیابان
هسه ، هرمان ، ۱۸۷۷- ۱۹۶۲ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‍ه۵‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حماسه سرایی در ایران از قدیمیترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجری
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۹۵‬,‭‌ص۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معبد سکوت
اسپالدینگ ، برد تامس ، ۱۸۵۷- ۱۹۵۳ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۶۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ژان کریستف
رولان ، رومن ،۱۸۶۶- ۱۹۴۴ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۱۷‬,‭و۸۲ژ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیوند زخم خورده :روانشناسی روابط خارج از حیطه زناشویی ، شفای رنجهای روحی ، برقراری اعتماد مجدد پس از عهدشکنی همسر
اسپرینگ ، جنیس آبراهامز ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۸۰۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زن زیادی
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پسیکولوژی علم روح
ارانی ، تقی ، ۱۲۷۹- ۱۳۱۸ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۳۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جذابیت عشق
زاهدی ، تورج ، ۱۳۳۴- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۷۶‬,‭‌ف‍لا۹۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
داستان یک روح ( شرح و متن کامل بوف کور صادق هدایت )
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۷- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۰۴‬,‭‌ب۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حکمت معنوی موسیقی
زاهدی ، تورج ، ۱۳۳۴- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭ز۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
از فرهنگ تا توسعه :توسعه سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی
فکوهی ، ناصر، ۱۳۳۳- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۵/۷‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جشن نامه استاد پرویز شهریاری
بهزادی ، رقیه ، ۱۳۱۱ - ، گردآورنده ؛  تهران مجید فردوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۴۳‬,‭‌ش۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه
مارکس ، کارل ، ۱۸۱۸- ۱۸۸۳ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۵۰۱‬,‭‌م۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سهم ایران در تمدن جهان شامل هشت عنصر تمدن جهان سهم عادی ...اخلاق و آداب
نیرنوری ، حمید، ۱۲۹۳- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌ن۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت :آزادسازی نیروهای درون ...
اشو، ۱۹۳۱- ۱۹۹۰ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ف‍لا۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شوکت بخاری ( شاعر سبک هندی نیمه دوم قرن یازدهم )
شوکت بخاری ، محمداسحاق ،- ۱۱۰۷ ق ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۳۳۶‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ضربان قلب " مطلق :"سخنرانی هایی درباره اپتکهت ایشاباش
اشو، ۱۹۳۱- ۱۹۹۰ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۱۲۴/۵۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ض۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیمان
کسروی ،احمد ؛  تهران فردوس ؛ مجید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱‬,‭‌ک۵‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بانوی شکسته
بووار، سیمون دو، ۱۹۰۸- ۱۹۸۶ م ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۰۶‬,‭و۹۷‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3