کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ح‍م‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸
 
ناشر:
ف‍ردوس‌
ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و دانش در ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸ ؛  [تهران ] نوین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۵۱‬,‭‌ص۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حماسه سرایی در ایران از قدیمیترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجری
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۹۵‬,‭‌ص۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات در ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص۷‌ت۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک