کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ه‍رآش‍وب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ای‍ران‌
م‍اش‍ی‍ن‍آلات‌ ب‍رق‍ی‌-م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍اوغ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍اس‌
س‍اج‍دی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰-
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۹-
م‍ع‍م‍اری‌،رض‍ا
چ‍اپ‍م‍ن‌،اس‍ت‍ی‍ون‌
ک‍م‍ال‍ی‌، ک‍ام‍ل‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی ( براساس SFG(
عزیزی ، غلامرضا، ۱۳۱۹- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴/۴‬,‭‌ع۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی و مدیریت بازار( علمی - کاربردی )به انضمام بازاریابی خدمات ، بازاریابی بیمه ، بازاریابی اینترنتی
کمالی ، کامل ، ۱۳۴۴- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ک۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی بازاریابی کاربردی : به زبان ساده
حیدری ، عباس ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت اسلامی
ساجدی نیا، محمدحسین ، ۱۳۳۰- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل ماشین های الکتریکی
چاپمن ،استیون ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲۲۳۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند کاربردی برنامه ریزی وکنترل پروژه
معماری ،رضا ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌م۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک