کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
س‍ی‍الات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
س‍راف‍راز، ع‍ل‍ی‌
گ‍ی‍ل‍ز، ران‍ال‍د
ف‍اک‍س‌، راب‍رت‌، ۱۹۳۴-
غ‍ف‍اری‌ س‍ع‍ادت‌ ،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
اس‍ت‍ری‍ت‍ر،وی‍ک‍ت‍ورلای‍ل‌
ن‍ب‍ه‍ان‍ی‌ ،ن‍ادر
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌، ۱۹۰۹-
ح‍ی‍دری‌ ن‍ژاد،ق‍اس‍م‌
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۱-
ه‍ال‍ن‍د، ف‍ردری‍ک‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
راس‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار،ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ی‍م‍ز،ای‍روی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌
ن‍ازگ‍وئ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۰-
ک‍ل‍ه‌چ‍ی‌، ک‍وروش‌، ۱۳۵۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
خ‍داک‍رم‍ی‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۴-
ش‍ی‍م‍ز، اروی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌، ۱۹۲۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍وپ‍ردازان‌
دادخ‍واه‌: ش‍ه‍ر آش‍وب‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ؛دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ی‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آزاده‌
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا
ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ش‍ه‍روس‍ازه‌،پ‍ردازش‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ روز
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
ملکی ، مجید، ۱۳۳۱- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌م۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
هالند، فردریک آنتونی ؛  [بندرعباس ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‍ه۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور لایل ، ۱۹۰۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مکانیک سیالات
فاکس ، رابرت ، ۱۹۳۴- ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف۲‌م۷۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش نوین در حل مسائل مکانیک سیالات " :شامل حل تشریحی و قدم به قدم ۳۸۸ مسئله "
نازگوئی ، مسعود، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسایل مکانیک سیالات و هیدرولیک
گیلز، رانالد ؛  تهران نشر علوم روز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌گ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل با حل کلیه مسائل مکانیک سیالات
شیمز، اروینگ هرمن ، ۱۹۲۳- ؛  تهران دادخواه : شهر آشوب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ش۹‌م۷۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مکانیک سیالات
فاکس ، رابرت ، ۱۹۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور لایل ، ۱۹۰۹- ؛  تبریز دانیال   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر،ویکتورلایل ؛  تهران نشر نما   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات مقدماتی
غفاری سعادت ،محمدحسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵/۲‬,‭‌غ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک سیالات " سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۷۲"
کله چی ، کوروش ، ۱۳۵۱ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۷۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ( پیشرفته )
حیدری نژاد،قاسم ؛  تهران سازمان انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ح۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی کیفی پدیده های سیالات ( کتاب فیلم )
اصفهان جهاددانشگاهی ؛دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵/۲‬,‭‌م۷‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات ( فاکس - مک دونالد)
سرافراز، علی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف۲‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
نبهانی ،نادر ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ن۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسایل مکانیک سیالات استریتر :بانضمام نمونه سئوالات امتحانی و تکمیلی با حل
خداکرمی ، بهزاد، ۱۳۵۴- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
شیمز،ایروینگ هرمن ؛  تهران نشرعلوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ش۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
شیمز، اروینگ هرمن ، ۱۹۲۳- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ش۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ( مکانیک سیالات )
راست گفتار،حسین ؛  تهران شهروسازه ،پردازش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۲۲۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4