کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍اه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ پ‍ی‍ک‍ان‌
ارت‍ع‍اش‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ارت‍ع‍اش‌- -م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍اوغ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
اص‍ول‌ س‍ن‍س‍وره‍ا و ن‍ک‍ات‌ م‍ه‍م‌ در م‍ورد س‍ن‍س‍وره‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ وان‍ت‍گ‍رال‌ وه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ --آزم‍ون‌ ه‍ا
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-م‍ت‍رادف‍ه‍ا و م‍ت‍ض‍اده‍ا-واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رف‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ ،ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍اوغ‍ی‍ره‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍رح‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ ووی‍رای‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌ ک‍ت‍اب‌(طراح‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌(م‍دارم‍ن‍طق‍ی‌))ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍وری‍س‌ م‍ان‍وم‍ی‌ ب‍اش‍د.
 
پدیدآور:
Manser,Martin H
اس‍ت‍ری‍ت‍ر،وی‍ک‍ت‍ورلای‍ل‌
خ‍رم‍ی‌،اب‍اذر
رواق‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ ،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
رواق‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
س‍ع‍ادت‌ خ‍واه‌،م‍س‍ع‍ود
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌ ،ج‍م‍ش‍ی‍د
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌ ، س‍ع‍ی‍د
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌،س‍ع‍ی‍د
م‍ری‍ام‌ ، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رب‌
م‍ن‍ص‍وری‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍پ‍اه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اتومبیل پیکان
ضیایی ، مجتبی ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۱۵‬,‭‌پ۹‌ض۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
متمم مکانیک سیالات : حل کامل کلیه مسائل کتاب
استریتر،ویکتورلایل ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷۰۹۵۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متمم اصول ومبانی تکنیک پالس
سعادت خواه ،مسعود ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۶۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کنترل ( رشته مهندسی مکانیک )
منصوری ،محمدحسن ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۲۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متمم حساب دیفرانسیل وانتگرال وهندسه تحلیلی
رواقی اردبیلی ،حبیب الله ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
کنترل ( رشته مهندسی مکانیک )
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۹۸د
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
Chambers synonyms and antonyms
Manser,Martin H ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۵۹۱‬,‭‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
متمم ارتعاشات مکانیکی (حل کلیه مسائل ارتعاشات مکانیکی )
محجوب مقدس ،سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۲۳۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
محجوب مقدس ،سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹۳۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
متمم ماشینهای الکتریکی
رواقی اردبیلی ،حبیب الله ؛  تهران سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۰‬,‭‌س۹‌م۲۳۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
متمم معادلات دیفرانسیل وکاربردآنها
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۱۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
متمم طراحی دیجیتال حل کلیه مسایل کتاب (۱۲فصل /به اهتمام گروه علمی سپاهان )
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲۸۶‬,‭۱۳۸۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
متمم الکترونیک ۳
خرمی ،اباذر ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌خ۴۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کاربردآماردرمدیریت ( ۱)
صالحی صدقیانی ،جمشید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ص۱۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
متمم طراحی دیجیتال حل کلیه مسایل کتاب (۱۲فصل /به اهتمام گروه علمی سپاهان )
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۲۲۷د
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
متمم دینامیک : حل کلیه مسائل دینامیک مریام
محجوب مقدس ، سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی دینامیک
مریام ، جیمز لیثرب ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
Micro contoroler AVR
سپاهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۲۴آ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش STOBEW
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۲۵آ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
سنسورها)srosneS(
اصفهان سپاهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۲۹آ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2