کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - اس‍ن‍ادوم‍دارک‌ م‍رزی‌ - ع‍راق‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ورخ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ،واح‍دن‍ش‍راس‍ن‍اد
دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ام‍ورخ‍ارج‍ه‌ ،دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اسناد خلیج فارس
دفترمطالعات سیاسی وبین المللی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۱‬,‭‌گ۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اسنادمرزی ایران وعراق
ایران . وزارت امورخارجه . دفترمطالعات سیاسی وبین المللی ،واحدنشراسناد ؛  تهران وزارت امورخارجه ،دفترمطالعات سیاسی وبین المللی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۹۸‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک