کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد -- ت‍اری‍خ‌
ف‍اض‍لاب‍روه‍ا
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
ع‍ک‍س‌خ‍وان‍ی‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌
م‍اه‍ی‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ن‍ج‍وم‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -- ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
م‍اه‍ی‌ پ‍رورش‍ی‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ان‍دل‍س‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۸۷۸-
ک‍ری‍م‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۲-
ت‍ی‍خ‍ان‍وف‌، آن‍دری‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۹۰۶-
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د، ۱۳۳۵-
ص‍درالاش‍راف‍ی‌، م‍ه‍ری‍ار، ۱۳۱۷-
ق‍اض‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۱۰- ۱۳۷۷
ق‍دی‍ری‌ اص‍ل‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۰۶-
آل‌ع‍ل‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
ن‍ی‍ک‍خ‍واه‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۸-
خ‍واج‍ه‌ن‍وری‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌، ۱۲۹۴-
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۵-
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
اس‍ت‍رووه‌، ات‍و، ۱۸۹۷- ۱۹۶۳
ن‍ی‍ک‌روش‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۵-
م‍خ‍ی‍ر، ب‍اب‍ا
ب‍ل‍گ‍واد، ه‍ارال‍د، ۱۸۸۶-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت حسابداری و بازاریابی
صدرالاشرافی ، مهریار، ۱۳۱۷- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ک۵‌ص۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسلام در غرب :تاریخ اسلام در اروپای غربی
آل علی ، نورالدین ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DP‬,‭۱۰۳‬,‭آ۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیر اندیشه اقتصادی
قدیری اصلی ، باقر، ۱۳۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۵‬,‭‌ق۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
قاضی ، ابوالفضل ، ۱۳۱۰- ۱۳۷۷ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌ق۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی
تیموشنکو، استیون ، ۱۸۷۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۳۵۱‬,‭‌ت۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای بتن مسلح بر مبنای آئین نامه بتن ایران ( آبا)
طاحونی ، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق
خواجه نوری ، عباسقلی ، ۱۲۹۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل
تیخانوف ، آندری نیکالایویچ ، ۱۹۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ت۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک برداری
نیکخواه بهرامی ، منصور، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۴۵‬,‭‌ن۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماهیان خلیج فارس
بلگواد، هارالد، ۱۸۸۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۲۲/۳۲‬,‭‌ب۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریائی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فاضلاب شهری
منزوی ، محمدتقی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۶۴۵‬,‭‌م۸‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی
زبیری ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۱۰‬,‭ز۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل دستگاههای مکانیک به کمک کامپیوتر
نیک روش ، پرویز، ۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۷۵‬,‭‌ن۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نجوم
استرووه ، اتو، ۱۸۹۷- ۱۹۶۳ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۳/۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای ماهیان پرورشی
مخیر، بابا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۱۵۷/۸۵‬,‭‌م۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گیاهان زراعی
کریمی ، هادی ، ۱۳۱۲- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۷‬,‭‌ک۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تکنولوژی مدرن
جعفرنژاد، احمد، ۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۴۹/۵‬,‭‌ج۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7