کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌.
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‍
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اوم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا وم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
اطی‍اب‍ی‌،اردش‍ی‍ر
اف‍ت‍خ‍اری‍ان‌ ، ل‍ی‍لا
ام‍ی‍راف‍ش‍اری‌،س‍اس‍ان‌
ب‍ازی‍ار،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز، ۱۳۲۳-
ب‍وده‍و
خ‍ان‍ل‍ری‌ ،غ‍لام‍رض‍ا
داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱-
داس‌،ب‍راج‍اام‌
رح‍م‍ت‍ی‌،اح‍م‍د
ره‍ای‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
روش‍ن‌ ض‍م‍ی‍ر ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ش‍اه‍ب‍از ، م‍ح‍م‍ود رض‍ا
طه‍م‍وری‍ان‌ ، ف‍رزان‍ه‌
ف‍اخ‍ر، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۲-
ل‍م‍ب‌،وی‍ل‍ی‍ام‌
وف‍ائ‍ی‍ان‌،م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍و ع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌ )م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍رج‍وی‍ب‍ار
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
چ‍ک‍ام‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ آرا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک :نکات درسی - مسائل حل شده
فاخر، علی ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران ، دانشکده فنی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی خاک :مکانیک خاک
داس ، براجا، ۱۹۴۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
بهنیا، کامبیز، ۱۳۲۳- ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پی
روشن ضمیر ، محمد علی ؛  اصفهان موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ر۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک و پی
بودهو ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۸۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل مهندسی پی
رحمتی ،احمد ؛  تهران کتاب آرا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی مهندسی ( ویژه دانشجویان )
خانلری ،غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بو علی سینا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌خ۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خواص مهندسی خاک
وفائیان ،محمود ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭و۷‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای مکانیک خاک (مستند به استاندارد[ SB بی .اس ].
وفائیان ،محمود ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭و۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی پی ( با تجدید نظر کلی )
رهایی ،علیرضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران )مرکز نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭ر ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مکانیک خاک
بازیار،محمدحسن ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۲آ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
اطیابی ،اردشیر ؛  تهران نشرجویبار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۶‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک
شاهباز ، محمود رضا ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ش۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک
امیرافشاری ،ساسان ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۷۸‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مکانیک خاک
افتخاریان ، لیلا ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭آ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک :مکانیک خاک
داس ،براجاام ؛  تهران نشرکتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک ویژه گروه فنی - مهندسی شامل : شرح درس ،...
رحمتی ،احمد ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۳۱۵۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
لمب ،ویلیام ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ل۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل جامع مهندسی پی
طهموریان ، فرزانه ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
بهنیا، کامبیز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌م۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2