کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ دری‍ای‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ب‍ار
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ای‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ک‍ان‍ت‍ی‍ن‍ره‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ت‍اپ‍ف‍ورد، م‍ارت‍ی‍ن‌
اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د
ام‍رای‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ب‍ه‍روز
ان‍ت‍ظاری‌ ه‍روی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌، ۱۳۳۹-
اپ‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ک‌ گ‍رگ‍ور، ۱۹۱۵-
ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍ع‍ی‍د
ج‍غ‍ت‍ای‍ی‌،س‍ع‍ی‍د
رای‍ت‌، پ‍ل‌،
رای‍ت‌، پ‍ل‌، ۱۹۳۲-
رض‍وی‍ان‌،م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
س‍پ‍اه‍ی‍ان‌ ،م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ص‍ادق‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۵-
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ه‍ادی‌
ع‍رف‍ان‍ی‌،ت‍وف‍ی‍ق‌
م‍ح‍م‍ودی‌ دی‍زج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴-
ک‍وت‍ز م‍ای‍ر
 
ناشر:
آری‍ان‌
آس‍ان‍ا
اس‍رار دان‍ش‌
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ج‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ان‍ت‍ش‍ار م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ن‍ش‍ر اق‍ت‍ص‍اد ن‍و
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
طل‍ی‍ع‍ه‌ س‍ب‍ز
ن‍ش‍ر ج‍وان‌
ک‍ان‍ون‌ ت‍ف‍ک‍ر
ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌
گ‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای حمل و نقل
محمودی ، علی ، ۱۳۲۴- ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۲۳‬,‭‌م۳‌ج۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از دریای پارس تا دریای چین
اقتداری ، احمد ؛  تهران شرکت تحقیق و انتشار مسائل حمل و نقل ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭VC‬,‭۵۳۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد حمل و نقل
محمودی دیزجی ، علی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، نشر اقتصاد نو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۱۵۲/۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق حمل و نقل دریائی
[تهران ] کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، موسسه آموزشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۱۹۰‬,‭‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترابری ( :اصول برنامه ریزی و مدل سازی حمل و نقل )
رایت ، پل ، ۱۹۳۲- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭ر۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول کاربردی اقتصاد حمل و نقل
بیضایی ، ابراهیم ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۱۵۱‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول ارگونومی در طراحی سیستم های حمل دستی کالا
صادقی نائینی ، حسن ، ۱۳۴۵- ؛  تهران آسانا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ص ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
اپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر جوان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۸‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرحریزی واحدهای صنعتی
انتظاری هروی ، عبدالرسول ، ۱۳۳۹- ؛  تهران جهان جام جم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭‌ف‍لا۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
گمرک و نقش ان در اقتصاد کشور
جغتایی ،سعید ؛  دانشگاه دریانوردی وغلوم دریایی ۸۶
شماره راهنما: ۱۳۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مسولیت متصدیان حمل و نقل زمینی جاده -ریل (راه آهن )
عرفانی ،توفیق ؛  تهران آریان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۴۰‬,‭‌ع۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حمل و نقل چشم انداز جهانی و ایران
رضویان ،محمدتقی ؛  قم طلیعه سبز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۱۵۱‬,‭د۶‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نحوه استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی )PRE( در بخش منابع انسانی پایانه های کانتینری ایران
عبداللهی ، هادی ؛  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۳۲۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حمل و نقل کانتینری
جعفری ، سعید ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۰۶۵۴،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، م . انقلاب ، خ . شهدای ژاندارمری ، پ .۲۴۰، طبقه سوم ، اسرار دانش اسرار دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۲۱۵‬,‭‌ج۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترابری ( :اصول برنامه ریزی و مدل سازی حمل و نقل )
رایت ، پل ، ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭ر۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کشتیرانی
استاپفورد، مارتین ؛  تهران گرایش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۷۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک مهندسی حمل و نقل
کوتز مایر ؛  تهران کانون تفکر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۵۱‬,‭‌ک۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی مقایسه ای چابهار وایرانشهر در راستای ایجاد بندر خشک
سپاهیان ،محمد سعید ؛  دریانوردی وعلوم دریایی چابهار ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۰۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیری در تحولات حمل و نقل دریایی
امرایی همدانی ، بهروز ؛  تهران اسرار دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۵۷۱‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حمل و نقل ( برنامه ریزی ، مدیریت ، سازماندهی )
شفیعی ، سعید ؛  تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۱۵۱‬,‭‌ش۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2