کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍غ‍ولان‌ و ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌، ۶۱۶- ۷۵۶ ق‌
ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اش‍پ‍ول‍ر، ب‍رت‍ول‍د، ۱۹۱۱- ۱۹۹۰
اف‍ش‍ار، ای‍رج‌، ۱۳۰۴-
م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
وی‍ل‍س‍ون‌ ، آرن‍ول‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مغول در ایران :سیاست ، حکومت ، و فرهنگ دوره ایلخانان
اشپولر، برتولد، ۱۹۱۱- ۱۹۹۰ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۹۵۲‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
افشار، ایرج ، ۱۳۰۴- ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۸۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات انجمن واره بررسی مسائل ایرانشناسی
موسوی گرمارودی ، علی ، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۴‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نخستین همایش ملی ایران شناسی ۲۷ - ۳۰ خرداد۱۳۸۱: سیاست و مدیریت و روابط بین المللی ایران
تهران بنیاد ایران شناسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۴‬,‭‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی ( ۲۷ -۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۱ ) مردم شناسی فرهنگ عامه
تهران بنیاد ایران شناسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۴‬,‭‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خلیج فارس ..
ویلسون ، آرنولد ؛  ایران انتشارات علمی فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭و۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک