کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ق‍رن‌۷
اح‍ادی‍ث‌ ق‍دس‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ارت‍ع‍اش‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ارت‍ع‍اش‌ ات‍ف‍اق‍ی‌
ب‍دع‍ت‌ و ب‍دع‍ت‌ گ‍ذاران‌
زن‍ان‌ در اس‍لام‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌-- ۷ ق‍م‍ری‌
ع‍ب‍دال‍ق‍ادرج‍ی‍لان‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ اب‍ی‌ ص‍ال‍ح‌- ۵۶۱-۴۷۱-وع‍ظ
ق‍ران‌--ق‍ص‍ه‌ ه‍ا
م‍اه‍ی‌ه‍ا -- ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍وص‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د
ب‍وطی‌ ، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د رم‍ض‍ان‌
ج‍ادال‍م‍ول‍ی‌ م‍ح‍م‍داح‍م‍د
ج‍وی‍دی‌ ، دروی‍ش‌
زادم‍ج‍ی‍د، وح‍ی‍د
س‍ع‍دی‌ ، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ق‍ادرج‍ی‍لان‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ اب‍ی‌ ص‍ال‍ح‌
غ‍زال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ، ۵۰۵-۴۵۰ ق‌
ف‍ره‍ادی‌، س‍ی‍روان‌
ف‍ره‍ادی‌، س‍ی‍روان‌، ۱۳۵۸-
ن‍ووی‌،ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ش‍رف‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ک‍ردس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح قصیده بردیه
بوصیری ، محمد بن سعید ؛  سنندج انتشارات کردستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PGA‬,‭۴۳۷۷‬,‭‌ق۶۰۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الاحادیث القدسیه : کتاب یشمل لی الاحادیث القدسیه الموجوده فارسی
جویدی ، درویش ؛  سنندج کردستان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۲۷/۵‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۳۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بدعت به معنی دقیق اسلامی آن
سعدی ، عبدالملک عبدالرحمن ؛  سنندج انتشارات کردستان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۵/۴‬,‭‌س۷‌ب۴۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زن در میان شفافیت شریعت الهی و تیرگی فرهنگ غرب
بوطی ، محمد سعید رمضان ؛  سنندج انتشارات کردستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷۲‬,‭‌ب۸۴۵ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مختصر احیاء علوم الدین
غزالی ، محمد بن محمد ، ۵۰۵-۴۵۰ ق ؛  سنندج انتشارات کردستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۳۵‬,‭‌غ۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قصه های قران
جادالمولی محمداحمد ؛  سنندج انتشارات کردستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۸‬,‭‌ج۲‌ق۶۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاض الصالحین ،فارسی - عربی
نووی ،یحیی بن شرف ؛  سنندج انتشارات کردستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۲۳/۶‬,‭‌ن۹ر۹۰۴‬,‭۱۳۸۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
در محضر عبدالقادر گیلانی : وصایا ومواعظ شیخ عبدالقادر گیلانی رحمه الله
عبدالقادرجیلانی ،عبدالقادر بن ابی صالح ؛  سنندج انتشارات کردستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰/۵‬,‭‌ع۲۵د۴۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تکثیر ماهیان
زادمجید، وحید ؛  سنندج دانشگاه کردستان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۳۹/۲‬,‭ز۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
فرهادی ، سیروان ؛  سنندج دانشگاه کردستان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات تصادفی ( مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی و خستگی )
فرهادی ، سیروان ؛  سنندج دانشگاه کردستان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات تصادفی (مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی و خستگی )
فرهادی ، سیروان ، ۱۳۵۸- ؛  سنندج bتلفن ناشر :۰۸۷۱-۶۶۲۴۰۰۱-ف ۶۶۲۴۰۰۸ ،آدرس ناشر :سنندج - دانشگاه کردستان دانشگاه کردستان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک