کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍خ‍ش‌ غ‍ی‍ررس‍م‍ی‌( اق‍ت‍ص‍اد -)ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- گ‍ی‍لان‌
م‍ح‍م‍د( -ص‌ -)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ -، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
چ‍ک‍ی‍ده‌ م‍ق‍الات‌
 
پدیدآور:
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ج‍ن‍اب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
ص‍م‍دی‌، ه‍ادی‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۳-
م‍ظف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
پ‍ای‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۰- ۱۳۷۷
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ وم‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌). ؛ ق‍م‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌. ؛ ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا(س‍م‍ت‌)
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌، ه‍ی‍أت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ از ک‍رس‍ی‌ه‍ای‌ ن‍ظری‍ه‌ پ‍ردازی‌، ن‍ق‍د و م‍ن‍اظره‌ وی‍ژه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ وم‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ وم‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین ها و باورداشت های گیل و دیلم
پاینده ، محمود، ۱۳۱۰- ۱۳۷۷ ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GR‬,‭۲۹۰‬,‭‌پ۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مولفه های هویت ملی در ایران
تهران , نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (دانشگاه مشهد) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭ر۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات کنگره ملی علوم انسانی
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۲۳۸/۳‬,‭‌پ۴‌چ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادزیرزمینی درایران
اسفندیاری ، علی اصغر ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام عبدالحی کتانی
کتانی ، عبدالحی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ). ؛ قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴/۵۵‬,‭‌ک۲‌ن۶۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی
صمدی ، هادی ؛  قم bتلفن ناشر :, 0306092نمابر ناشر ;, 0139092آدرس ناشر :قم - بلوار امین - بلوار جمهوری اسلامی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره ویژه علوم انسانی و معارف اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۵‬,‭‌ص۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ها و مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق
علیزاده ، عبدالرضا، ۱۳۴۳- ؛  قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه . ؛ تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۷۵‬,‭‌ف۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
امارات خلیج فارس
مظفری ، مهدی ؛  ایران انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭‌ف‍لا۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلیج فارس
جناب ، محمدعلی ؛  ایران انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی   ،
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭‌ج۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک