کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ان‍س‍ان‌ در ادب‍ی‍ات‌
ح‍ی‍وان‌ ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌
ش‍ام‍ل‍و، اح‍م‍د، ۱۳۰۴ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ -- .م‍ع‍ل‍وم‍ات‌ -- آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌ . -م‍ث‍ن‍وی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
آری‍ن‌پ‍ور - ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۲۸۶- ۱۳۶۴
آری‍ن‌پ‍ور، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۲۸۶- ۱۳۶۴
اش‍رف‌ زاده‌، رض‍ا، ۱۳۲۶-
ال‍ب‍رز، پ‍روی‍ز
ح‍ری‍ری‌، ن‍اص‍ر
ح‍ری‍ری‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۲۰-
رزم‍ج‍و، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۱-
روح‌ ب‍خ‍ش‍ان‌،ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱- ۱۳۷۸
س‍ن‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ب‍ل‍ی‌ ن‍ع‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸
ف‍رش‍ی‍دورد، خ‍س‍رو، ۱۳۰۸-
م‍ح‍م‍دی‌، س‍ای‍ر
م‍وس‍ای‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
م‍وس‍ای‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، ۱۳۴۵-
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رخ‌، رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۹۷-
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۲۷-
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
آی‍دی‍ن‌
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آب‍زی‍ان‌
ج‍ام‍ی‌
ح‍روف‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
زوار
س‍خ‍ن‌
ش‍م‍س‌ال‍ش‍م‍وس‌
ف‍ردوس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر آوی‍ش‍ن‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر گ‍وه‍رزاد
پ‍ال‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
هر اتاقی مرکز جهان است ( گفتگوهایی با اهل قلم )
محمدی ، سایر ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۳۰‬,‭‌م۳‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درباره ادبیات و نقد ادبی
فرشیدورد، خسرو، ۱۳۰۸- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۴۲‬,‭‌ف۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شعرالعجم یا تاریخ شعر و ادبیات ایران
شبلی نعمانی ، محمد ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۴۳‬,‭‌ش۲‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از صبا تا نیما :تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی
آرین پور، یحیی ، ۱۲۸۶- ۱۳۶۴ ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭آ۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از نیما تا روزگار ما( تاریخ ادب فارسی معاصر)
آرین پور - یحیی ، ۱۲۸۶- ۱۳۶۴ ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭آ۴‌ف‍لا۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درباره هنر و ادبیات :گفت و شنودی با منوچهر آتشی ، مهرداد اوستا
حریری ، ناصر، ۱۳۲۰- ؛  بابل نشر آویشن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۳۰‬,‭‌ح۴۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درباره هنر و ادبیات گفت و شنودی با :احمد شاملو
حریری ، ناصر ؛  بابل ; نشر آویشن نشر گوهرزاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۳۰‬,‭‌ح۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی :نگارش و ادبیات مطابق سرفصل دانشگاهی
موسایی ، معصومه ، ۱۳۴۵- ؛  تهران حروفیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۳‬,‭‌م۸‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شکوه شاهنامه در آیینه تربیت و اخلاق پهلوانان :با فهرستی از صفات نقش آفرینان دوره پهلوانی
البرز، پرویز ؛  [تهران ] دانشگاه الزهرا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۷‬,‭آ۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نقد ادبی
زرین کوب ، عبدالحسین ، ۱۳۰۱- ۱۳۷۸ ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۱‬,‭ز۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چون سبوی تشنه ( تاریخ ادبیات معاصر فارسی )
یاحقی ، محمدجعفر، ۱۳۲۶- ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ی۲‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی
رزمجو، حسین ، ۱۳۱۱- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۴۴۲‬,‭‌ف‍لا۷ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرنیان پندار(جستارهایی درادب فارسی )
کزازی ، جلال الدین ، ۱۳۲۷- ؛  تبریز آیدین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ک۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات در ایران
صفا، ذبیح الله ، ۱۲۹۰- ۱۳۷۸ ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۶-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ص۷‌ت۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هشت هزار سال شعر ایرانی ( پارسی )
همایونفرخ ، رکن الدین ، ۱۲۹۷- ؛  [تهران ] نشر علم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳‬,‭‍ه۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فارسی عمومی :گزیده نظم و نثر پارسی همراه با سبکهای شعر و نثر ایرانی و اروپایی و دستور زبان فارسی و آیین نگارش
اشرف زاده ، رضا، ۱۳۲۶- ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آبزیان در ادب فارسی
روح بخشان ،عبدالحمید ؛  تهران انتشارات علمی آبزیان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۹‬,‭‌ح۹۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رقص کوه
تهران شمس الشموس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۳۱‬,‭ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فارسی دانشگاهی : درسنامه فارسی عمومی
موسایی ، معصومه ؛  تهران حروفیه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۳‬,‭‌م۸‌ف۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس
سنگری ، محمدرضا ؛  تهران پالیزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ج۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2