کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ات‍ب‍ز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍ب‍ز (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ات‍ب‍ز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اپ‌- ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )، ات‍ب‍ز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )، س‍ازه‌ ، ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
اش‍رف‌ ، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ب‍اج‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍اج‍ی‌،ح‍س‍ن‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
داودن‍ب‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌
س‍ل‍طان‌ آب‍ادی‌، رض‍ا
طاه‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍زرع‍ه‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍ج‍وم‍ی‌ ، ف‍رش‍اد
ن‍ج‍وم‍ی‌، ف‍رش‍اد
پ‍اک‌ ن‍ی‍ت‌ ، ش‍ای‍ان‌
 
ناشر:
ب‍رای‍ن‍د پ‍وی‍ش‌
ت‍رج‍م‍ان‌ خ‍رد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‍ه‌ : ل‍وی‍ه‌
ن‍وآور
ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سه بعدی سازه های ساختمانی مرجع جامع نرم افزار[0002 SBATEاتیز۲۰۰۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران دانشگاه هرمزگان : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مقدماتی نرم افزار محاسباتی EFAS & SBATE
نجومی ، فرشاد ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ن۳آ۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش هاونکات طراحی ساختمان های فولادی درSBATE
باجی ،حسن ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های پیشرفته مدل سازی ، تحلیل وطراحی در0002pasوsbate
داودنبی ، مهدی ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭د۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش هاونکات طراحی ساختمانهای بتنی درSBATE
باجی ،حسن ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل های موردنیازدربهسازی لرزه ای سازه ها
پاک نیت ، شایان ؛  تهران متفکرانه : لویه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی نرم افزاری محاسباتی EFAS & SBATE
نجومی ، فرشاد ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌ن۳آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزارSBATE ۲۰۱۵
سلطان آبادی ، رضا ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۵-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌س۸‌ک۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار 3102 SBATE و217 EFAS
سلطان آبادی ، رضا ؛  تهران نگارنده دانش   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌س۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه تحلیل و طراحی سه بعدی سیستم های ساختمانی [50.8 noisreV : SBATE انتپز :ورژن ۵]/ ۸
اشرف ، حبیب الله ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات پروژه های ساختمان های فولادی با استفاده از SBATE وEFAS
باجی ، حسن ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ب۱۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فولاد و بتن درsbaTE
مزرعه ، سعید ؛  تهران برایند پویش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌م۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نکات تحلیل و طراحی ساختمان ها با استفاده از نرم افزارSBATE
طاهری ، علیرضا ؛  تهران ترجمان خرد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ط۲‌ن۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک