کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍دوس‍دس‍ازی‌-طرح‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ه‌-ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ا
آب‌ -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌ اف‍زار
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-- داده‌ پ‍ردازی‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -- ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌.
آب‌--ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
ص‍ف‍وی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
ک‍ه‍رم‌،م‍ح‍س‍ن‌
ش‍اپ‍ن‌ ،ژان‌
س‍ی‍ف‍ی‌،ک‍ی‍وان‌
م‍وس‍وی‌ ن‍دوش‍ن‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ب‍خ‍ش‍ع‍ل‍ی‌
ن‍ج‍م‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
ن‍وران‍ی‌، وح‍ی‍د
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۵-
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
م‍درس‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌،م‍ح‍م‍د
م‍ی‍ز، لاری‌ دب‍ل‍ی‍و
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍وپ‍ردازان‌
س‍ارا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍ا گ‍ران‌
ارک‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌.دف‍ت‍رف‍ن‍ی‌،م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
ن‍وآور
آذرک‍ل‍ک‌
ف‍روزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ش‍ه‍رآب‌-آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
طراح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
نجمایی ، محمد، ۱۳۲۱- ؛  [تهران ] سارا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریائی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کاربردی
نجمائی ، محمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۳‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ،ژان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش ۲‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهداشتی
تهران طراح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
سازمان برنامه وبودجه .دفترفنی ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه .دفترفنی ،مرکزمدارک اقتصادی -اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۱۸‌ف۹۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریائی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول تصفیه آب
چالکش امیری ،محمد ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای انتقال آب
کهرم ،محسن ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
صفوی ،حمیدرضا ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ص۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در هیدرولوژی
سیفی ،کیوان ؛  تهران شهرآب -آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷/۸‬,‭‌س۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی ( اچ ، ای ،سی اچ .ام . اس )
موسوی ندوشنی ،سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیبا گران   ،
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌م ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز درHEC-HMS
مدرسی ، فرشته ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌م۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هیدروانفورماتیک
نورانی ، وحید ؛  تبریز دانشگاه تبریز، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول تصفیه آب
معصومی ، بخشعلی ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌م۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیستم های منابع آب
میز، لاری دبلیو ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۹۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزارهای مهندسی آب
تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷‬,‭‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدل های هیدرولوژیکی
زنجان آذرکلک   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۵۲/۲‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک