کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌ اف‍زار
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-- داده‌ پ‍ردازی‌.
آب‌ ، م‍ن‍اب‍ع‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
آب‌- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌--ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
آب‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌.
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ا
آب‍رس‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌
آرک‌ ج‍ی‌ .آی‌ .اس‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌
ن‍رم‌اف‍زار ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‌
ن‍رم‌اف‍زار م‍ت‍م‍ت‍ی‍ک‍ا
 
پدیدآور:
اس‍ددخ‍ت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
دان‍ش‍ف‍راز، رس‍ول‌
س‍ی‍ف‍ی‌،ک‍ی‍وان‌
ش‍اپ‍ن‌ ،ژان‌
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
ص‍ف‍وی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ م‍وح‍د، س‍ی‍داس‍دال‍ل‍ه‌
م‍درس‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ب‍خ‍ش‍ع‍ل‍ی‌
م‍وس‍وی‌ ن‍دوش‍ن‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د
م‍وس‍وی‌، س‍ی‍دج‍م‍ش‍ی‍د
م‍ی‍ز، لاری‌ دب‍ل‍ی‍و
ن‍وران‍ی‌، وح‍ی‍د
چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌،م‍ح‍م‍د
ک‍ه‍رم‌،م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
آذرک‍ل‍ک‌
ارک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ه‍رآب‌-آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
طراح‌
ع‍م‍ی‍دی‌
ف‍روزش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍ا گ‍ران‌
ن‍وآور
ن‍وپ‍ردازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ،ژان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش ۲‌ک۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشتی
تهران طراح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۱۰‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریائی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول تصفیه آب
چالکش امیری ،محمد ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای انتقال آب
کهرم ،محسن ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
صفوی ،حمیدرضا ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ص۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در هیدرولوژی
سیفی ،کیوان ؛  تهران شهرآب -آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷/۸‬,‭‌س۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی ( اچ ، ای ،سی اچ .ام . اس )
موسوی ندوشنی ،سعید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیبا گران   ،
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌م ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز درSMH-CEH
مدرسی ، فرشته ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۳‬,‭‌م۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هیدروانفورماتیک
نورانی ، وحید ؛  تبریز دانشگاه تبریز، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول تصفیه آب
معصومی ، بخشعلی ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌م۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیستم های منابع آب
میز، لاری دبلیو ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۹۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزارهای مهندسی آب
تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷‬,‭‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدل های هیدرولوژیکی
زنجان آذرکلک   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۵۲/۲‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با الگوریتم AS برای بهینه سازی و برخی کاربردها در مهندسی آب
محسنی موحد، سیداسدالله ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۲۶آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی پدیده های هیدرولیکی با استفاده از فلوئنت
دانشفراز، رسول ؛  تبریز عمیدی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۵۷/۸‬,‭د۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربرد نرم افزار SIGcrA در مهندسی آب و فاضلاب
اسددخت ، علیرضا ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۲۱۲‬,‭‌ف‍لا۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
citamehtaMaدر مهندسی آب
قربانی ، محمدعلی ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌م۲۴‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع آب :رویکردسیستمی
موسوی ، سیدجمشید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۶۹۱‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی آبرسانی شهری
خلیلیان ، مرتضی ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌خ۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک