مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     "ک‍ا. گ‌. ب‌" ی‌ ام‍روز، ی‍ا، ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ درون‌ م‍رک‍ز ج‍اس‍وس‍ی‌ م‍س‍ک‍و   
2     ک‍اب‍ل‌ ف‍ولادی‌، رگ‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍ن‍دری‌   
3     ک‍اب‍ل‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ زی‍ردری‍ای‍ی‌: طراح‍ی‌، ن‍ص‍ب‌...   
4     ک‍اب‍وس‌   
5     ک‍اب‍وس‌ه‍ای‌ روس‍ی‌   
6     ک‍اپ‍ی‍ت‍ان‌   
7     ک‍ات‍ال‍وگ‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ م‍ن‍زل‌ واداری‌ .دک‍وراس‍ی‍ون‌ وم‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ hofex 2006   
8     ک‍ات‍اه‍ای‌ ش‍وت‍وک‍ان‌ ک‍ارات‍ه‌   
9     ک‍ات‍ل‍ر در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازار   
10     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌   
11     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌   
12     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ : ب‍ا روی‍ک‍رد طرح‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار: خ‍لاق‍ی‍ت‌ و ن‍وآوری‌...   
13     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ : آن‍چ‍ه‌ ه‍م‍ه‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د   
14     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ ازت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌   
15     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌،ای‍ج‍اد وت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍س‍ب‌ وک‍ار ج‍دی‍د   
16     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌   
17     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌: ت‍ع‍اری‍ف‌، ن‍ظری‍ات‌، ال‍گ‍وه‍ا   
18     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌   
19     ک‍ارآف‍ری‍ن‌ ی‍ک‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ای‌: رازه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ای‍ج‍اد و ح‍ف‍ظ ی‍ک‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار م‍وف‍ق‌   
20     ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌