مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     چ‍اب‍ه‍ار ب‍ن‍دراق‍ی‍ان‍وس‍ی‌ ای‍ران‌ (ت‍ح‍ولات‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ع‍داز ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ )   
2     چ‍اب‍ه‍ار؛ م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ری‍ن‌ م‍س‍ی‍ر ب‍رای‌ ص‍ادرات‌ ک‍الاه‍ای‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌   
3     چ‍اب‍ه‍ار و دری‍ای‌ پ‍ارس‌   
4     چ‍اب‍ه‍ار و دری‍ای‌ پ‍ارس‌ ش‍ام‍ل‌ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ... و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌   
5     چ‍ارچ‍وب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‌ ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍دی‍رپ‍روژه‌   
6     چ‍ارچ‍وب‌ ک‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ک‍ردن‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور   
7     چ‍ارچ‍وب‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ورزش‌ و ت‍ف‍ری‍ح‍ات‌   
8     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ک‍وچ‍ک‌   
9     چ‍ال‍ش‌ ج‍ن‍وب‌   
10     چ‍ال‍ش‌ ه‍ا و م‍وان‍ع‌ گ‍م‍رک‌ ب‍ن‍در ان‍زل‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍ار   
11     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ م‍ق‍اول‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ار دری‍ای‍ی‌ ۲۰۰۶ در ش‍ن‍اوره‍ای‌ زی‍ر GRT 500 در   
12     چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ی‌ و رون‍ده‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌   
13     چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ ام‍روز ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ا   
14     چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ رواب‍ط ای‍ران‌ و غ‍رب‌: ب‍ررس‍ی‌ رواب‍ط ای‍ران‌ و آل‍م‍ان‌ (از وح‍دت‌ دو آل‍م‍ان‌   
15     چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ری‌ ن‍ظری‍ه‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌   
16     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ درس‍ده‌ (۲۱)   
17     چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌   
18     چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ درپ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ دول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ درای‍ران‌   
19     چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍ظام‌ اداری‌ : ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ای‍ران‌   
20     چ‍اووش‌ ب‍ی‌ق‍رار: خ‍اطرات‌ س‍ردار س‍رت‍ی‍پ‌ پ‍اس‍دار ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ه‍روزی‌