مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     پ‍اپ‍ی‍ون‌   
2     پ‍ادش‍اه‌ ق‍زاق‌: ع‍ص‍ر رض‍اش‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد وزارت‌ خ‍ارج‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌   
3     پ‍ارس‌ پ‍ی‍روز: زن‍دگ‍ی‌ پ‍رم‍اج‍رای‌ ک‍وروش‌   
4     پ‍ارس‍ی‌س‍رای‍ان‌ ب‍ام‌ ای‍ران‌ "چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌" ش‍ام‍ل‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و آث‍ار۵۸۳   
5     پ‍ارک‌ ژوراس‍ی‍ک‌   
6     پ‍ارک‌ ژوراس‍ی‍ک‌   
7     پ‍ارک‍ه‍ا و ت‍ف‍رج‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ (م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ و طرح‌ ری‍زی‌) م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌، ش‍رح‌ خ‍دم‍   
8     پ‍ارک‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‌ وف‍ن‌ آوری‌ ،م‍راک‍زرش‍د(ان‍ک‍وب‍ات‍وره‍ا)ت‍اث‍ی‍رات‌ ای‍ج‍اد رش‍د آن‍ه‍ادرچ‍اب‍   
9     پ‍ارک‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ : س‍ازو ک‍اری‌ ب‍رای‌ اق‍ت‍ص‍اد دان‍ش‌ ب‍ن‍ی‍ان‌   
10     پ‍ازل‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌   
11     پ‍اس‍خ‌ اس‍ت‍اد ب‍ه‌ ج‍وان‍ان‌ پ‍رس‍ش‌گ‍ر   
12     پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌   
13     پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ ه‍ا وش‍ب‍ه‍ات‌   
14     پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌   
15     پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍رگ‌   
16     پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ م‍س‍ای‍ل‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌ م‍ی‍دان‌ و م‍وج‌ (دی‍وی‍د ک‌. ج‍ی‍ن‍گ‌)   
17     پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ج‍وان‍ان‌   
18     پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ک‍ن‍ک‍ور ف‍ن‍ی‌۷۵ ت‍ا۸۴(ک‍اردان‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ -ال‍ک‍ت‍رت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ )   
19     پ‍اس‍خ‌ ق‍رآن‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ از ش‍ب‍ه‍ات‌ : پ‍اس‍خ‌ ق‍رآن‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ از ش‍ب‍ه‍ات‌   
20     پ‍اس‍خ‌ ق‍رآن‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ ش‍ب‍ه‍ات‌