مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     و آوا در ک‍وه‌ه‍ا پ‍ی‍چ‍ی‍د: رم‍ان‌   
2     واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌   
3     واج‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ظام‌ آه‍ن‍گ‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌   
4     واج‌ش‍ن‍اس‍ی‌: روی‍ک‍رده‍ای‌ ق‍اع‍ده‌ ب‍ن‍ی‍اد ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍م‍ری‍ن‌ در ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ج‍ل‍د   
5     واج‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍گ‍ی‌   
6     وارون‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ در س‍رگ‍ذش‍ت‌ ام‍ی‍ن‌ال‍س‍ل‍طان‌   
7     واژش‍ن‍اس‍ی‌   
8     واژگ‍ان‌ اق‍ت‍ص‍اد ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-ف‍ارس‍ی‌،ف‍ارس‍ی‌-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
9     واژگ‍ان‌ پ‍ای‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ع‍ادل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ وان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ وم‍ت‍داول‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ا   
10     واژگ‍ان‌ ت‍ج‍اری‌   
11     واژگ‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌:ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-ف‍ارس‍ی‌   
12     واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍اف‍ل‌ راه‍ن‍م‍ا؛ش‍ام‍ل‌<ده‌ ه‍زار=۱۰۰۰۰ >واژه‌ اص‍طلاح‌ واف‍ع‍ال‌ م‍ر   
13     واژگ‍ان‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ف‍ارس‍ی‌ ،ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
14     واژگ‍ان‌ ف‍ی‍زی‍ک‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
15     واژگ‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دری‍ا و س‍ازه‌ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ : ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ار   
16     واژن‍ام‍ه‌ ه‍ن‍ر ش‍اع‍ری‌ ،ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اص‍لاح‍ات‌ ف‍ن‌ ش‍ع‍ر و س‍ب‍ک‌ ه‍ا وم‍ک‍ت‍ب‌ ه‍ای‌ آن‌   
17     واژه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ واژه‌ س‍ازی‌ دران‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ف‍ارس‍ی‌   
18     واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌: رش‍ت‍ه‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
19     واژه‌ش‍ن‍اس‍ی‌(رش‍ت‍ه‌م‍ت‍رج‍م‍ی‌زب‍ان‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)   
20     واژه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (وی‍ژه‌ رش‍ت‍ه‌ م‍ت‍رج‍م‍ی‌ زب‍ان‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د