مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     ض‍ح‍اک‌: (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در پ‍ن‍ج‌ پ‍رده‌)   
2     ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ "م‍طل‍ق‌": س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ اپ‍ت‍ک‍ه‍ت‌ ای‍ش‍اب‍اش‌   
3     ض‍رورت‌ اج‍رای‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍رارزش‌ اف‍زوده‌ درای‍ران‌   
4     ض‍رورت‌ اس‍ت‍ان‍داردرت‍ول‍ی‍دات‌ داخ‍ل‍ی‌ وت‍اث‍ی‍رآن‌ ب‍رم‍ی‍زان‌ ف‍روش‌   
5     ض‍رورت‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ گ‍م‍رک‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ات‍اک‍ی‍دب‍رن‍ق‍ش‌ پ‍ن‍ج‍ره‌ واح‍دت‍ج‍اری‌ngle window)   
6     ض‍رورت‌ ک‍ال‍ی‍ب‍راس‍ی‍ون‌ واس‍ت‍ان‍داردس‍ازی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا   
7     ض‍روری‍ات‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ک‍ت‍ب‌   
8     ض‍روری‍ات‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ (م‍روری‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌)   
9     ض‍روری‍ات‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ (ب‍ا دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارب‍ردی‌)   
10     ض‍ع‍ف‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ و ۱۰۰۰ (ت‍م‍ری‍ن‌) ح‍رک‍ت‌ اص‍لاح‍ی‌   
11     ض‍ع‍ف‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ و ۱۰۰۰ (ت‍م‍ری‍ن‌) ح‍رک‍ت‌ اص‍لاح‍ی‌   
12     ض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ری‌( م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌): ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ در ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌ و ن‍ظام‌ ه‍   
13     ض‍م‍ائ‍م‌ درس‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌   
14     ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۲ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ص‍ادرات‌ غ‍ی‍رن‍ف‍ت‍ی‌ ( ۷۳/۳/۱ل‍غ‍ای‍ت‌۱۰/۱   
15     ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌: پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ س‍والات‌ آزم‍ون‌ ورودی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د س‍ا   
16     ض‍واب‍ط ل‍رزه‌ای‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ر اس‍اس‌ AISC 2005