مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌)   
2     ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ای‍ج‍اد پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ و ک‍ارب‍رد ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد   
3     ش‍اخ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‌ ک‍اذب‌   
4     ش‍ادی‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از خ‍اطرات‌ ب‍ام‍زه‌   
5     ش‍اع‍ری‌ در ه‍ج‍وم‌ م‍ن‍ت‍ق‍دان‌: ن‍ق‍د ادب‍ی‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ن‍دی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ع‍ر ح‍زی‍ن‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌   
6     ش‍ال‍وده‌ آم‍ای‍ش‌ س‍ر زم‍ی‍ن‌   
7     ش‍ال‍وده‌ه‍ای‌ ژئ‍وب‍ت‍ان‍ی‍ک‍ی‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌   
8     ش‍ان‍ه‌دار =Mnemiopsis leidyi در دری‍ای‌ س‍ی‍اه‌ و خ‍زر و اث‍رات‌ ن‍اش‍ی‌ از ورود آن‌   
9     ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ دوم‌ ص‍ف‍وی‌   
10     ش‍اه‌ ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ در چ‍ال‍دران‌ وی‍ون‍ان‌   
11     ش‍اه‍د: از ش‍اه‌ ت‍ا دخ‍ال‍ت‍ه‍ای‌ آش‍ک‍ار آم‍ری‍ک‍ا در ای‍ران‌: خ‍اطرات‌ م‍ن‍ص‍ور رف‍ی‍ع‌زاده‌   
12     ش‍اه‌ در دادگ‍اه‌ ت‍اری‍خ‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا درب‍اره‌ م‍س‍ای‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ا   
13     ش‍اه‌ ذوال‍ق‍رن‍ی‍ن‌ و خ‍اطرات‌ م‍ل‍ی‍ج‍ک‌   
14     ش‍اه‍رخ‌ ح‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و م‍ج‍م‍وع‍ه‌ خ‍اطرات‌ ش‍ه‍ی‍د ش‍اه‍رخ‌ ض‍رغ‍ام‌   
15     ش‍اه‍زاده‌ خ‍ان‍م‌ م‍ح‍ک‍وم‌   
16     ش‍اه‌ طه‍م‍اس‍ب‌   
17     ش‍اه‌ ع‍ب‍اس‌ ک‍ب‍ی‍ر   
18     ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌   
19     ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آخ‍رش‌ خ‍وش‌ اس‍ت‌   
20     ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌