مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     س‍اخ‍ت‍ار اس‍طوره‌ای‌ در ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌   
2     س‍اخ‍ت‍ار ب‍ات‍ری‌ ه‍ای‌ س‍رب‌ اس‍ی‍دی‌ ت‍روخ‍ش‍ک‌   
3     س‍اخ‍ت‍ار ح‍ک‍وم‍ت‌ ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌   
4     س‍اخ‍ت‍ار،خ‍واص‌،وک‍ارب‍رد آل‍ی‍اژه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌   
5     س‍اخ‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ ژاپ‍ن‌   
6     س‍اخ‍ت‍ارف‍ای‍ل‌ ه‍ا   
7     س‍اخ‍ت‍ار م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ دف‍ت‍ر اول‌   
8     س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌   
9     س‍اخ‍ت‍ار ن‍ه‍اد و ان‍دی‍ش‍ه‌ دی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌: (ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ دی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ د   
10     س‍اخ‍ت‍ار و ت‍اوی‍ل‌ م‍ت‍ن‌   
11     س‍اخ‍ت‍ار و رده‌ب‍ن‍دی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ آون‍دی‌   
12     س‍اخ‍ت‍ار و ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ازار: ن‍ظری‍ه‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌   
13     س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ زورخ‍ان‍ه‌   
14     س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ پ‍ی‍اده‌ای‌ ب‍رن‍ده‌   
15     س‍اخ‍ت‌ ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌ و ک‍ارت‍ون‌ ب‍ا Macromedia Flash [م‍اک‍رو م‍دی‍اف‍ل‍ش‌]: راه‍ن‍م‍ای‌ ه‍ن‍ر   
16     س‍اخ‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ س‍ل‍ول‍ی‌ : ج‍ری‍ان‌ ت‍ک‌ ق‍طع‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ ت‍ی‍م‌ ه‍ای‌ ک‍اری‌   
17     س‍اخ‍ت‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور   
18     س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ CNC ب‍ه‌ م‍ن‍ظور س‍وراخ‌ ک‍ردن‌ ب‍رده‍ای‌ م‍دارچ‍اپ‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍ردازش‌ ت‍ص‍   
19     س‍اخ‍ت‌ رب‍ات‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌   
20     س‍اخ‍ت‌ رب‍ات‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌