مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     زال‍وه‍ای‌ آب‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ای‍ران‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‌ م‍اه‍ی‍ان‌   
2     زام‍ب‍ی‍ا   
3     زاوی‍ه‌ دی‍د در داس‍ت‍ان‌   
4     زائ‍ران‌ آف‍ت‍اب‌ ۳   
5     زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌: ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آی‌. ب‍ی‌. ام‌80x86و س‍ازگ‍ار ب‍ا آن‌   
6     زب‍ان‌ اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ AVR   
7     زب‍ان‌، ان‍دی‍ش‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌...   
8     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آم‍وزش‌ زب‍ان‌   
9     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌   
10     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)   
11     زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ :وی‍ژه‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د.ت‍اف‍ل‌ دک‍ت‍ری‌ ،ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍   
12     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ cب‍ا روی‍ک‍رد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زار   
13     زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ل‍دف‍ی‍وژن‌ (CFML) [س‍ی‌.اف‌. ام‌.ال‌]   
14     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ (۱) (رش‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌)   
15     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ (۲) (رش‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌)   
16     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ۳ (رش‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌)   
17     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ۴ (رش‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌)   
18     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ف‍ی‍زی‍ک‌   
19     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌   
20     زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ درک‌ م‍طل‍ب‌)