مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     دا:خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌   
2     دا: خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌   
3     دادا ش‍ی‍ری‍ن‌   
4     دادا و س‍وررئ‍ال‍ی‍س‍م‌   
5     داد و س‍ت‍د ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌: م‍ح‍ی‍طه‍ا و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌   
6     داده‌ک‍اوی‌   
7     داده‌ ک‍اوی‌(Data Mining)   
8     داده‌ک‍اوی‌ ک‍ارب‍ردی‌   
9     داده‌ک‍اوی‌ و ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ن‍رم‌اف‍زار   
10     داده‌ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ارت‍ق‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ه‍وش‍   
11     دار ح‍ل‍ق‍ه‌   
12     دارون‍ه‌! درم‍ان‌ ب‍ا غ‍ذا   
13     داروه‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ اح‍ی‍ا و م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ دای‍م‌   
14     داروه‍ای‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ و ن‍ه‍اده‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ دام‌، طی‍ور و آب‍زی‍ان‌ ای‍ران‌   
15     داری‍وش‌ ب‍زرگ‌ اف‍ت‍خ‍ار ت‍اری‍خ‌   
16     داری‍وش‌ ب‍زرگ‌ ش‍اه‌ ای‍ران‍ی‍ان‌   
17     داری‍وش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌   
18     داس‍ت‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌   
19     داس‍ت‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌   
20     داس‍ت‍ان‌ ب‍ش‍ر