مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     دا:خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌   
2     دادا ش‍ی‍ری‍ن‌   
3     دادا و س‍وررئ‍ال‍ی‍س‍م‌   
4     داد و س‍ت‍د ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌: م‍ح‍ی‍طه‍ا و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌   
5     داده‌پ‍ردازی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌   
6     داده‌ک‍اوی‌   
7     داده‌ ک‍اوی‌(Data Mining)   
8     داده‌ک‍اوی‌ ک‍ارب‍ردی‌   
9     داده‌ک‍اوی‌ و ک‍ش‍ف‌ دان‍ش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ن‍رم‌اف‍زار   
10     دار ح‍ل‍ق‍ه‌   
11     دارون‍ه‌! درم‍ان‌ ب‍ا غ‍ذا   
12     داروه‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ اح‍ی‍ا و م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ دای‍م‌   
13     داروه‍ای‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ و ن‍ه‍اده‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ دام‌، طی‍ور و آب‍زی‍ان‌ ای‍ران‌   
14     داری‍وش‌ ب‍زرگ‌ اف‍ت‍خ‍ار ت‍اری‍خ‌   
15     داری‍وش‌ ب‍زرگ‌ ش‍اه‌ ای‍ران‍ی‍ان‌   
16     داری‍وش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌   
17     داس‍ت‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌   
18     داس‍ت‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌   
19     داس‍ت‍ان‌ ب‍ش‍ر   
20     داس‍ت‍ان‌ داود و س‍ل‍ی‍م‍ان‌: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ت‍ف‍س‍ی‍ر روض‌ ال‍ج‍ن‍ان‌ و روح‌ ال‍ج‍ن‍ان‌