مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ آن‌ س‍ال‌   
2     ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ع‍اش‍ق‍ان‌   
3     ت‍ات‌ ن‍ش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را   
4     ت‍اث‍ی‍ر EID ب‍ر ب‍ارن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌   
5     ت‍اث‍ی‍ر آزادس‍ازی‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ر ت‍ق‍اض‍ای‌ واردات‌ در ای‍ران‌ :م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍الای‍ی‌   
6     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ دری‍ای‍ی‌ ب‍رارت‍ق‍اء ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اوره‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ درب‍ن‍ادر اس‍ت‍ا   
7     ت‍اث‍ی‍رارائ‍ه‌ ت‍وس‍ط دان‍ش‍ج‍و ب‍رک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ گ‍روه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍   
8     ت‍اث‍ی‍ر ارزش‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ ب‍ر اب‍ع‍ادم‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ق‍رآن‌ ون‍ه‍ج‌ ال‍ب‍   
9     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ق‍رارخ‍دم‍ات‌ ت‍راف‍ی‍ک‌ ش‍ن‍اوره‍ا(vts) ب‍رای‍م‍ن‍ی‌ دری‍ان‍وردی‌ درم‍ح‍دوده‌ ب‍ن‍در   
10     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ی‍د آم‍ی‍ن‍ه‌ ال‌ س‍ی‍س‍ت‍ئ‍ی‍ن‌ در ج‍ی‍ره‌ غ‍ذای‍ی‌ ب‍ر ب‍ی‍وس‍ن‍ت‍ز پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ م‍ت‍ال‍وت‍ی‍ون‍   
11     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ی‍د ام‍ی‍ن‍ه‌ ال‌ - س‍ی‍س‍ت‍ئ‍ی‍ن‌ در ج‍ی‍ره‌ ب‍ر ب‍ی‍وس‍ن‍ت‍ز پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ م‍ت‍ال‍وت‍ی‍ون‍ی‍ن‌ د   
12     ت‍اث‍ی‍راق‍دام‍ات‌ گ‍م‍رک‌ ب‍رت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ران‍زی‍ت‌   
13     ت‍اث‍ی‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ ب‍ر ک‍ارای‍ی‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر ان‍واع‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍رت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍رم‍رزی‌ چ‍اب‍ه‍ار   
15     ت‍اث‍ی‍رب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ب‍رروی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ وم‍ان‍دگ‍اری‌ م‍اه‍ی‍ان‌   
16     ت‍اث‍ی‍رت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ وال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درع‍ص‍رارت‍ب‍اطات‌ ب‍رروی‌ ک‍اره‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌   
17     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍وی‍ز خ‍وراک‍ی‌ م‍ک‍م‍ل‌ ک‍ی‍ت‍وزان‌ ب‍ر ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ خ‍ون‍ی‌ ورش‍د م‍اه‍ی‌ طلال‌ gurta)   
18     ت‍اث‍ی‍رت‍ح‍ری‍م‌ ب‍رت‍وس‍ع‍ه‌ ی‌ ت‍ج‍ارت‌ درب‍ن‍در چ‍اب‍ه‍ار   
19     ت‍اث‍ی‍رت‍ح‍ری‍م‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍رع‍م‍ل‍ک‍ردگ‍م‍رک‍ات‌ ای‍ران‌   
20     ت‍اث‍ی‍رت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ ازم‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ درب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ دان‍