مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مرور بر اساس :

عنوان
1     اب‍راه‍ی‍م‌ در آت‍ش‌   
2     اب‍راه‍ی‍م‌ و ل‍وط (ع‌) راس‍ت‌ق‍ام‍ت‍ان‌ ج‍اودان‍ه‌ ت‍اری‍خ‌   
3     اب‍رس‍اخ‍ت‌گ‍رای‍ی‌: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍اخ‍ت‌گ‍رای‍ی‌ و پ‍س‍اس‍اخ‍ت‌گ‍رای‍ی‌   
4     اب‍زار ح‍رف‍ه‌ ای‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌۲   
5     اب‍زار دق‍ی‍ق‌، ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌   
6     اب‍زار دق‍ی‍ق‌ س‍ده‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ (طراح‍ی‌،ت‍ه‍ی‍ه‌،اج‍را وب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌)   
7     اب‍زار دق‍ی‍ق‌ و اج‍زاء ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌   
8     اب‍زار س‍ن‍ج‍ش‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌   
9     اب‍زار ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌   
10     اب‍زار ش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارگ‍اه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌   
11     اب‍زارک‍ن‍ت‍رل‌ (۱): ح‍س‍گ‍ره‍اوم‍ب‍دل‌ ه‍ا   
12     اب‍زارک‍ن‍ت‍رل‌ :ح‍س‍گ‍ره‍اوم‍ب‍دل‌ ه‍ا   
13     اب‍زاره‍ا و ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌   
14     اب‍زاره‍ای‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ دق‍ی‍ق‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ره‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌) ب‍ازرس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌   
15     اب‍زاره‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍س‍ت‍م‍ر و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌   
16     اب‍زاره‍ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ک‍اوی‌ ب‍رای‌ س‍رآم‍دی‌   
17     اب‍زاره‍ای‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌۱   
18     اب‍زاره‍ای‌ خ‍ودارزی‍اب‍ی‌ ب‍رای‌ س‍رآم‍دی‌ (EFQM)[ای‌. اف‌. ک‍ی‍و.ام‌.]   
19     اب‍زاره‍ای‌ س‍رآم‍دی‌ (EFQM)   
20     اب‍زاره‍ای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ س‍رآم‍دی‌